Dane dystrybutora

iExpert.pl SA – agent ubezpieczeniowy,

Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,

KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850.

Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości gotówką.

Kanał dystrybucji oraz dostęp do rejestru

iExpert.pl SA jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11170179/A.

Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz 1316), to jest poprzez:

 1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
 2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej. Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych)

Zakłady ubezpieczeń na rzecz których działa iExpert.pl SA

iExpert.pl SA działa na rzecz wielu towarzystw ubezpieczeniowych, na podstawie umów agencyjnych z:

  Dział 1
  • PZU Życie S.A.
  • STU na Życie Ergo Hestia SA
  • TUnŻ „WARTA” S.A
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  Dział 2
  • PZU S.A
  • UNIQA TU S.A.
  • Compensa TU S.A.
  • „TUZ” Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  • Interrisk TU S.A.
  • TUiR Warta S.A.
  • Generali TU S.A.
  • TU Zdrowie S.A.
  • Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
  • STU ERGO Hestia SA
  • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
  • COLONNADE INSURANCE SOCIETE ANONYME ODDZIAŁ W POLSCE

Powiązania kapitałowe z zakładami ubezpieczeń

iExpert.pl SA nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji (udziałów) agenta ubezpieczeniowego uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników dystrybutora.

Obszar działania

Obszar działania iExpert.pl SA – Rzeczpospolita Polska.

Charakter wynagrodzenia dystrybutora

iExpert.pl SA otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne wliczone w składkę ubezpieczeniową. Nie otrzymuje innych korzyści ani zachęt innego rodzaju.

Zasady składania skarg, dostępne procedury reklamacyjne i odszkodowawcze

Niniejszym informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozstrzygania sporów. Taką możliwość posiada klient instytucji rynku finansowego (a zatem także klient korzystający z usług pośrednika ubezpieczeniowego), co wynika z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).

Osoba fizyczna będąca klientem pośrednika ubezpieczeniowego może złożyć reklamację:

 • w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – do zakładu ubezpieczeń;
 • w zakresie nie związanym z ochroną ubezpieczeniową – do pośrednika (brokera lub agenta; w drugim przypadku o ile wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne prowadzi Rzecznik Ubezpieczonych. Wnioski o podjęcie postępowania można składać na adres Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub pocztą elektroniczną (szczegóły na stronie Biura pod adresem www.rf.gov.pl).

Ponadto w przypadku usług zakupionych przez Internet narzędziem służącym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest platforma prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show (skorzystanie z platformy wymaga zgody obu stron sporu).