Ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie utraty dochodu to ochrona w razie wypadku lub choroby, które czasowo lub trwale uniemożliwią wykonywanie zawodu. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia, nawet 537 zł dziennie, także w razie zachorowania na Covid-19. Oferta skierowana jest do zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, lekarzy weterynarii. Niezależnie od formy zatrudnienia i poziomu dochodów. Ubezpieczony otrzyma świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Do wyboru trzy sumy: 60 tys., 120 tys. , 180 tys. zł. Podstawą wypłaty odszkodowania jest niezdolność do pracy, trwająca minimum 30 dni, spowodowana wypadkiem lub chorobą, poświadczona zwolnieniem lekarskim lub w przypadku koronawirusa decyzją jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wypłata świadczenia dostępna jest w dwóch wariantach – od 1 lub 31 dnia niezdolności do pracy.

Ochrona działa także w czasie panującej pandemii koronawirusa. Nie obowiązuje okres karencji, ubezpieczenie działa od następnego dnia od złożenia wniosku. Wniosek dostępny online, nie wymaga oświadczeń o stanie zdrowia ani ankiety medycznej.

Wypłata świadczenia w razie niezdolności do pracy

Nawet 537 zł dziennie w przypadku choroby lub wypadku

Obejmuje także Covid-19

działa także w okresie pandemii, na niezmiennych warunkach, bez względu na formę wykonywania zawodu

Trzy sumy ubezpieczenia do wyboru: 60 tys., 120 tys., 180 tys. zł

Wybór sumy nie jest zależny od poziomu dochodu.

Niska składka – od 226 zł za rok

Możliwość rozłożenia płatności nawet na 12 rat.

Oferta dopasowana do Twoich potrzeb

Ubezpieczony sam wybiera wariant wypłaty: od 1 lub 31 dnia zwolnienia.

Sprawdzony ubezpieczyciel

PZU SA – pewne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Lidia Machalska

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

18 stycznia 2022
Warto wiedzieć

Poważne zachorowania a utrata dochodu. Jest sposób

Niezdolność do pracy w przypadku ciężkiego, długotrwałego zachorowania to jedno z największych zagrożeń jakie nam towarzyszy. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń* 80% Polaków obawia się ryzyka braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby np. nowotworu, udaru czy utraty sprawności. Dlatego często zabezpieczają się wykupując polisę na życie. Wypłata i wysokość odszkodowania warunkowana jest jednak rodzajem choroby lub wielkością uszczerbku na zdrowiu. Nie w każdym przypadku można więc liczyć na takie samo odszkodowanie. Problemem są też kwoty świadczeń, które zwłaszcza w razie poważnych schorzeń często nie są wysokie. Można wybrać jednak inny sposób zabezpieczenia. Sprawdź, jaki.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
8 kwietnia 2024
Aktualności

Nowy program ubezpieczeń dla członków IARP

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz PZU przedłużyli współpracę, podpisując umowę dotyczącą nowego programu przeznaczonego dla członków IARP. Nowy program ubezpieczeniowy przynosi przede wszystkim kompleksowe rozwiązania dla architektów pracujących na JDG niższe składki oraz wyższe sumy gwarancyjne. Ponownie jak dotychczas za obsługę programu ubezpieczeniowego odpowiada iExpert, zapewniając wsparcie merytoryczne dotyczące zakresu ochrony i techniczne - w procesie zawarcia ubezpieczenia.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
Tagi: #Architekt

Ubezpieczenie od utraty dochodu w praktyce - pytania i odpowiedzi

Tak, pod warunkiem posiadania uprawnień zawodowych zgodnie z definicją Ubezpieczonego zwartą w Klauzuli nr. 5 do OWU oraz nieukończenia 65 roku życia.

Nie, choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia są wyłączone z zakresu ochrony.

Świadczenie jest wypłacane w częstotliwości miesięcznej, po każdym miesiącu niezdolności do pracy.

Świadczenie zostanie wypłacone nawet gdy zwolnienie będzie trwało po zakończeniu okresu ochrony. Jedynym ograniczeniem jest czas takiej niezdolności – zgodnie z warunkami ubezpieczenia – maksymalnie 1 rok.

Świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo w wysokości sumy ubezpieczenia, na które zostało zawarte ubezpieczenie (60 tys. zł, 120 tys. zł lub 180 tys. zł).

Niezdolność potwierdzona zwolnieniem lekarskim (drukiem ZUS ZLA) może trwać maksymalnie 182 dni, a w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą do 270 dni. W przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni wymagane jest orzeczenie ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane od 1 lub 31 dnia zwolnienia maksymalnie przez rok.

Nie, ochrona działa od dnia następnego po złożeniu i opłaceniu wniosku.

Tak, epidemia nie jest wyłączona z zakresu ochrony

Nie, PZU nie wypłaci świadczenia, jeżeli czasowa niezdolność do wykonywania zawodu jest spowodowana wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem.

Nie, choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie są objęte jego ochroną.

Od daty otrzymania zgłoszenia, PZU ma 30 dni na jego rozpatrzenie i spełnienie świadczenia. W przypadku, gdy okoliczności będą wymagały dodatkowych wyjaśnień, których nie uda się ustalić w przewidzianym terminie, spełnienie świadczenia może wydłużyć o dodatkowe 14 dni. Nie dotyczy to jednak bezspornej części świadczenia.

Czasowa niezdolność do pracy – powstała na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku czasowa niezdolność do wykonywania zawodu, trwająca minimum 30 dni kalendarzowych i potwierdzona drukiem ZUS ZLA. Trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli czasowa niezdolność do wykonywania zawodu przez Ubezpieczonego
powstała wskutek:

  1. choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków,
  2. wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
  3. zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień,
  4. choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV,
  5. leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  6. badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów,
  7. operacji kosmetycznych lub plastycznych,
  8. ciąży,
  9. dyskopatii i chorób zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa,
  10. choroby powstałej, leczonej lub zdiagnozowanej w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Tak, odszkodowanie z ubezpieczenia utraty dochodu jest wypłacane niezależnie od innych posiadanych polis.

Wypłata świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy nie pomniejsza pozostałych sum ubezpieczenia (NNW, całkowite trwałe inwalidztwo).

Nie, wybór sumy ubezpieczenia jest niezależny od wysokości dochodów ubezpieczonego.

Potwierdzenie zwolnienia wysłanego elektronicznie dostępne jest w systemie ZUS po zalogowanie się na konto płatnika składek (PUE ZUS), do którego ma dostęp każdy płatnik składek. Podstawą do wypłaty świadczenia będzie również decyzja poświadczająca niezdolność do wykonywania pracy, która zostanie wystawiona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną po zakończeniu okresu izolacji. Świadczenie będzie przysługiwało jedynie za okres choroby.

Tak, jeśli powodem przebywania na zwolnieniu jest choroba inna niż ta zdiagnozowana przed zawarciem ubezpieczenia. Także wtedy, gdy leczone schorzenie może być przyczyną tej choroby.

Jeżeli u ubezpieczonego występowała choroba nowotworowa, a w konsekwencji dojdzie do jej rozsiewu, PZU nie wypłaci świadczenia.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest czasowa niezdolność do wykonywania zawodu trwająca co najmniej 30 dni. Należy zgłosić roszczenie i dostarczyć zwolnienie po otrzymaniu drugiego zwolnienia, kiedy przedłużenie spełni warunki wypłaty świadczenia.
Wcześniej nie ma pewności czy pierwsze zwolnienie będzie przedłużone.

Roszczenie należy zgłosić bezpośrednio do PZU (drogi kontaktu dostępne na stronie) najpóźniej w ciągu 14 dni od zachorowania i dostarczyć kopię zwolnienia lekarskiego oraz kopię dokumentu, potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu.

Za sam okres kwarantanny rozumiany jako czas izolacji, wynikający z podejrzenia wystąpienia choroby, ale bez jej zdiagnozowania nie zostanie wypłacone świadczenie. Kwarantanna będzie wliczała się do minimalnego 30 dniowego okresu zwolnienia od momentu zdiagnozowania choroby.Ochrona zadziała również wtedy, gdy ubezpieczenie zostanie wykupione w czasie kwarantanny, ale choroba pojawi się po zawarciu polisy i w trakcie okresu ubezpieczenia.