Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w iExpert.pl SA

iExpert.pl SA, wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ustawy z 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych informuje o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest iExpert.pl SA, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa, KRS nr 0000426530, 22 646 42 42, biuro@iexpert.pl

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez iExpert.pl SA Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@iexpert.pl

3. Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  1. przesyłania informacji handlowych w celach marketingowych w przypadku nieposiadania ubezpieczenia zawieranego za pośrednictwem iExpert.pl SA tj., jak również w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia lub po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia – na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych iExpert.pl SA oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu iExpert.pl SA, przy czym uzasadnionym interesem iExpert.pl SA jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez iExpert.pl SA a także możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. W celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
  5. w celu wznowienia umowy ubezpieczenia po wygaśnięciu ochrony – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.f RODO)

Przy czym podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Natomiast podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

4. Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. dostęp do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacji ustania celu ich przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od iExpert.pl SA Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:

  • kiedy zauważycie, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe;
  • gdy dane są już zbędne do celów, dla których zostały zebrane możecie cofnąć swoją zgodę na ich przetwarzanie lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania;
  • kiedy zauważycie, że dane są nieprawidłowe możecie żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli:

  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte;
  • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z iExpert.pl SA lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Ponadto macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez iExpert.pl SA waszych danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

W sytuacjach, w których podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, może być ona cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania Państwa danych dokonanych przed cofnięciem zgody.

6. Czy Państwa dane podlegają profilowaniu w sposób zautomatyzowany?

Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane w sposób zautomatyzowany, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz.

Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach.

Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa danych w sposób zautomatyzowany. W chwili złożenia sprzeciwu, Państwa dane nie będą już podlegały takiemu profilowaniu.

7. Jak długo Państwa dane będą przez iExpert.pl SA przetwarzane?

Dane osobowe są przechowywane przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia i po jej wygaśnięciu, ustalony na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez iExpert.pl SA.

W przypadku Państwa danych wykorzystywanych do celów marketingu bezpośredniego, iExpert.pl SA przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub dezaktualizacji Państwa danych.

8. Komu Państwa dane będą przekazywane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego iExpert.pl SA, towarzystwa ubezpieczeniowe, zewnętrzne podmioty świadczące usługi administracyjne, prawne i księgowe na rzecz iExpert.pl SA, firmy dzięki którym możliwe jest badanie jakości obsługi oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).