I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.iexpert.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest iExpert.pl SA, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000426530, 22 646 42 42, biuro@iexpert.pl, zwanym dalej iExpert.pl.
 3. Dane osobowe zbierane przez iExpert.pl za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, oraz krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. iExpert.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających oraz korzystających z Serwisu.
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji z zastrzeżeniem postanowień Polityki Cookies poniżej (Dane zbierane w sposób automatyczny). Rejestracja oraz podanie swoich danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy ubezpieczenia (w tym złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem w Serwisie.

II. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. iExpert.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych (w tym ich dane osobowe), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 2. iExpert.pl zbiera następujące dane użytkownika Serwisu (dalej jako „Użytkownika”) – imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, telefon kontaktowy, adres e-mailowy, dane adresowe, informacje niezbędne do zawarcia ubezpieczenia i wynikające ze specyfiki tego ubezpieczania oraz dane określone w Polityki Cookies poniżej (Dane zbierane w sposób automatyczny), a w przypadku rejestracji przez Użytkownika w Serwisie dane takie jak adres email.
 3. W przypadku rejestracji w Serwisie przez Użytkownika w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem w Serwisie, warunkiem założenia konta przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić założenie konta w Serwisie przez Użytkownika.
 4. W przypadku określonym w ust. 3 powyżej, login i hasło do konta Użytkownika są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika. iExpert.pl nie odpowiada za używanie hasła i loginu przez osoby trzecie, które pozyskały te dane wbrew Użytkownikowi.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez iExpert.pl w celu:
  • przesyłania informacji handlowych w celach marketingowych w przypadku nieposiadania ubezpieczenia zawieranego za pośrednictwem iExpert.pl tj., jak również w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia lub po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia – na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • rejestracji w Serwisie na potrzeby zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz do świadczenia usługi przez iExpert.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wznowienia umowy ubezpieczenia po wygaśnięciu ochrony oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych iExpert.pl w trakcie trwania umowy lub świadczenia usługi przez iExpert.pl – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu iExpert.pl, przy czym uzasadnionym interesem iExpert.pl jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez iExpert.pl;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową ubezpieczenia lub świadczoną przez iExpert.pl usługą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu iExpert.pl, przy czym uzasadnionym interesem iExpert.pl jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia lub świadczonej przez iExpert.pl usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja – w przypadku kierowania do iExpert.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub poczty e-mail korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub inną zawartą z nim umową – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes iExpert.pl polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 6. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową lub świadczeniem usługi jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub świadczenia usługi iExpert.pl.
 7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych określonych w ust. 5 lit. a powyżej jest dobrowolne, a niewyrażenie takiej zgody nie wpływa na sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 8. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera i innych treści marketingowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez iExpert.pl w ww. celu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

III. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. iExpert.pl zapewnia Użytkownikom spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, w tym dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacji ustania celu ich przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 2. Użytkownikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od iExpert.pl danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, umożliwiającym przesłanie tych danych innemu administratorowi.
 3. Z ww. uprawnień Użytkownik może skorzystać między innymi:
  • w razie stwierdzenia, że dane Użytkownika są niekompletne lub nieprawdziwe;
  • gdy dane są już zbędne do celów, dla których zostały zebrane, poprzez cofnięcie swojej zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • w razie stwierdzenia, że dane są nieprawidłowe, poprzez żądanie ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający na sprawdzenie przez iExpert.pl prawidłowości tych danych.
 4. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli:
  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał aby dane te zostały usunięte;
  • dane nie będą już potrzebne iExpert.pl dla pierwotnego celu ich przetwarzania, ale mogą być niezbędne dla potrzeb iExpert w postaci obrony lub dochodzenia roszczeń.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z iExpert.pl S.A. lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych w pkt. VIII Polityki Prywatności danych kontaktowych.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez iExpert.pl jego danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik zarejestrowany w Serwisie (tj. posiadający konto w Serwisie) może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu do swojego konta przy użyciu hasła oraz loginu, a następnie zgłoszeniu iExpert.pl w formie Sprawy prośby o modyfikację tych danych w zakresie jakim mają być zmienione. iExpert.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. W sytuacjach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może być ona cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych dokonanych przed cofnięciem zgody.
 9. W przypadku danych osobowych Użytkownika wykorzystywanych do celów marketingu bezpośredniego, iExpert.pl przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub dezaktualizacji jego danych.

IV. Polityka Cookies (dane zbierane w sposób automatyczny)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – iExpert.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, w tym śledzenie jego preferencji) bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.
 8. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jej opcji.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. W reklamach zamieszczanych na Serwisie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

V. Zabezpieczenia

 1. iExpert.pl jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Zabezpieczenia te różnią się w zależności od wrażliwości, formatu, lokalizacji, ilości, dystrybucji i sposobu przechowywania danych osobowych, a także obejmują środki mające na celu ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym do nich dostępem. W stosownych przypadkach zabezpieczenia obejmują szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu SSL, szyfrowanie informacji podczas przechowywania, zapory sieciowe, kontrole dostępu, rozdzielenie obowiązków i podobne protokoły bezpieczeństwa.
 2. iExpert.pl prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdrażane są dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych iExpert.pl stosuje procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Stosowane są rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 4. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło dostępu do swojego konta przed ujawnieniem osobom trzecim.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem, a serwerem strony internetowej iExpert.pl jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący stronę internetowej iExpert.pl.

VI. Przekazywanie danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego iExpert.pl, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także zewnętrzne podmioty świadczące usługi administracyjne i prawne na rzecz iExpert.pl, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 2. iExpert.pl powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie pisemnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innym podmiotom świadczącym na rzecz iExpert.pl usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania platformą edukacyjną, optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.
 3. iExpert.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy, zakończeniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody tylko w celu przechowywania przez czas określony na podstawie odrębnych przepisów prawa, lub na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do tego, nie dłużej niż do upływu biegu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania sądowego i egzekucji zasądzonej należności.

VII. Profilowanie i zautomatyzowany proces decyzyjny

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Użytkownikowi preferencje, a także do wewnętrznych analiz.
 2. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie danych w sposób zautomatyzowany. W chwili złożenia sprzeciwu, dane nie będą już podlegały takiemu profilowaniu.

VIII. Kontakt z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych

 1. W celu uzyskania informacji dotyczących Polityki Prywatności lub skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez iExpert.pl SA Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@iexpert.pl oraz Administratorem 22 646 42 42, biuro@iexpert.pl
 2. iExpert.pl uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:
  • okoliczności Siły Wyższej,
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
  • zmiany oferty iExpert.pl dotyczącej usług zamieszczanej na stronie internetowej iExpert.pl, z zastrzeżeniem, że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do nowej usługi i jej warunków.
 3. iExpert.pl powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej iExpert.pl a także przesłanego na adres poczty elektronicznej, podany iExpert.pl przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika), jeżeli Użytkownik podał taki adres.