Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC OBOWIĄZKOWE DORADCY PODATKOWEGO

OPIS

Dla kogo?

Obowiązkowe ubezpieczenie Doradców Podatkowych w PZU na bazie rozporządzenia Ministra Finansów przeznaczone jest dla doradców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego.

Zalety

 • Najniższe składka na rynku – już od 270 zł
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej
  Aż do 250 tys. euro (ponad 1 mln zł) w ramach OC Obowiązkowego oraz do 5 mln zł w OC Nadwyżkowym.
 • Podwyższony próg dostępności dla podmiotów
  Kwalifikują się podmioty zatrudniające do 12 osób i do 5 mln obrotu.
 • Zniżki do 25%
  PZU honoruje zniżki wypracowane w innych innych towarzystwach.
 • Polisa obejmuje zatrudnionych radców, adwokatów i rzeczników patentowych
 • Ochrona pracowników i pełnomocników
  Zakres ubezpieczenia obejmuje pracowników, praktykantów, a także osoby upoważnione przez doradcę.
 • Minimum formalności
  Wystarczy wypełnić wniosek online – polisę wysyłamy pod wskazany adres.
 • Wygodne warunki płatności
  Składkę można opłacić do 10 dni od wystawienia polisy.
 • Płatność w ratach
  Nawet do 12 rat.
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania
  Rezygnacja ubezpieczyciela z regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń PZU wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku rażącego niedbalstwa więcej >>
 • Sprawdzony ubezpieczyciel – PZU SA

 

Pamiętaj, by wpisać swój kod rabatowy w polu “kod zniżkowy Twojego oddziału KIDP” 
Nie masz kodu? Skontaktuj się z nami a otrzymasz 20% zniżki

 

OBLICZ SKŁADKĘ

 

Sprawdź także inne oferty:

Ubezpieczenie OC uzupełniające doradcy podatkowego
Ubezpieczenie OC nadwyżkowe w wariancie Act Committed
Ubezpieczenie OC nadwyżkowe w wariancie Claims Made

 

JAK KUPIĆ

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online. Kliknij >

KROK 2 – wyślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą. Podpisz i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 78 2490 0005 0000 4600 3126 9106

iExpert.pl SA
Al. Jerozolimskie 99/32
02-001 Warszawa

Jeśli masz pytania nasz doradca udzieli fachowej informacji i pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia:

ZAKRES

Zakres i przedmiot uzupełniającego OC Doradcy Podatkowego w PZU

Zakres określają:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. PZU rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy Ordynacja Podatkowa, w ramach czynności doradztwa podatkowego polegających na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

Ubezpieczenie obejmuje także świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności:

 1. świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
 2. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków, o są związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

Ubezpieczenie obejmuje także czynności Ubezpieczonego jako pełnomocnika działającego w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 a) Ustawy, w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.

 

WSKAZÓWKI

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego skierowane jest do przedsiębiorców, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC mają wszyscy doradcy podatkowi, którzy zdali egzamin i zostali wpisani na listę doradców podatkowych oraz wszystkie podmioty zdefiniowane w art. 4 ustawy, które zatrudniają doradców podatkowych i świadczą usługi doradztwa podatkowego.

Trzeba jednak pamiętać, że polisa OC doradcy podatkowego to nie tylko obowiązek ustawowy, ale większa wiarygodność doradcy podatkowego wobec klientów i partnerów oraz minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności zawodowej.

Co obejmuje OC doradcy podatkowego?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działanie i zaniechanie doradcy podatkowego. Co ważne – ubezpieczyciel bierze także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu szkody, która została wyrządzona umyślnie przez praktykantów i pracowników doradcy podatkowego.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego zawierane w iExpert.pl obejmuje aż 12 doradców podatkowych, o ile obrót w poprzednim roku nie przekroczył 5 mln zł. Rozporządzenie Ministra Finansów wskazuje, że minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego zdefiniowana jest na poziomie 10 tys. euro.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC doradcy podatkowego w PZU dostępnego za pośrednictwem iExpert.pl jest zgoda z Rozporządzeniem MF i wynosi w odniesieniu do jednego zdarzenia 10 tys. euro. Warto zaznaczyć, że za pośrednictwem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego można zawrzeć ubezpieczenie na sumę gwarancyjną określoną na poziomie 60 tys. zł.

Co jeszcze w ramach obowiązku?

Każdy doradca podatkowy zawierający umowę w ramach obowiązkowego OC za pośrednictwem iEpxert.pl posiada także ochronę:

 • czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • rozliczenia w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, (m.in. doradztwo i prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi)
 • czynności wykonywanych jako pełnomocnik w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.

Czego NIE obejmuje OC obowiązkowe?

 • obliczania wynagrodzeń (premii, dodatków, innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy),
 • obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP. PFRON,
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • obliczania kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi,
 • występowania jako przedstawiciel bezpośredniego przed organami celnymi w zakresie innym niż podatek od towarów i usług oraz akcyza,
 • zobowiązań publicznoprawnych pozostających we właściwościach tych organów,
 • prowadzenia działalności naukowo – dydaktycznej , szkoleniowej i wydawniczej w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
 • świadczenia usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje określone w przepisach,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków,

Jeśli doradca podatkowy wykonuje którąś z wymienionych czynności, to powinien mieć świadomość, że zakres ochrony obowiązkowego OC, zdefiniowany przez Rozporządzenie Ministra Finansów, ich nie obejmuje.

By posiadać ochronę tych czynności należy zawrzeć OC uzupełniające doradcy podatkowego. Koszt rocznego ubezpieczenia dobrowolnego doradcy odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego zaczyna się od 95 zł (przy sumie gwarancyjnej 50 tys. zł).

Jaką sumę gwarancyjną wybrać?

Suma gwarancyjna jest istotna, gdyż jest to kwota maksymalnego roszczenia, o wypłatę którego można się ubiegać od towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego tak ważne jest, by dostosować sumę gwarancyjną do faktycznie wykonywanych czynności i obsługiwanych kontrahentów.

Możliwość wyboru sum gwarancyjnych jest duża – obejmuje w iExpert.pl aż 8 wariantów (od 250 tys. zł do 10 mln zł). Kancelarie, które potrzebują zabezpieczenia wykonywanej działalności na wyższe sumy zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Polisa dla sumy 250 tys. zł zaczyna się od 525 zł, ale warto pamiętać, że koszt ubezpieczenia zależy od liczby zatrudnionych doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i rzeczoznawców patentowych.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
Doradcy nie mogą więc pozwolić sobie na przerwę w ubezpieczeniu także z uwagi na utratę zniżek. Nawet jeden dzień zwłoki powoduje, że doradcy mogą stracić 25% rabatu za kontynuację ubezpieczenia. Dodatkowo brak umowy ubezpieczenia doradcy podatkowego mogą nieść także dodatkowe konsekwencje – chociażby utratę zaufania kontrahentów.

Ubezpieczenie OC doradcy także dla innych zawodów

Obowiązek zawarcia obowiązkowego OC doradcy podatkowego spoczywa nie tylko na doradcach, ale także na przedstawicielach innych zawodów, które wykonują usługi doradztwa podatkowego.

Odpowiednią polisę muszą wykupić także adwokaci oraz radcowie prawni, ale tylko wówczas gdy są wpisani na listę doradców podatkowych. Samo wykonywanie czynności doradztwa podatkowego określone w ustawie o zawodzie radcy prawnego nie obliguje do posiadania polisy OC doradcy podatkowego.

Polisę OC doradcy podatkowego musi wykupić także biegły rewident, jeśli wykonuje usługi doradztwa podatkowego, a nie ubezpieczył tej działalności w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Przedstawiciele wymienionych wyżej zawodów, którzy posiadają obowiązkowe OC i zatrudniają doradców podatkowych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie muszą dodatkowo ubezpieczać, bo korzystają oni z ochrony pracodawcy w ramach obowiązkowego OC adwokata lub radcy. Adwokaci lub radcowie, którzy zatrudniają doradców podatkowych w kancelarii powinni wykupić polisę kancelarii.

Sankcje za brak polisy

Niezawarcie obowiązkowego ubezpieczenia czynności doradztwa podatkowego lub brak właściwego ubezpieczenia są dotkliwe.

Brak polisy może skutkować niemożliwością wykonywania czynności doradztwa – zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat lub wykluczenia z zawodu – a także karą: upomnienia, nagany. Poza sankcjami dyscyplinarnymi, w przypadku wystąpienia szkody i pojawienia się roszczenia, doradca podatkowy staje przed koniecznością naprawienia wyrządzonej szkody z własnego majątku.

To jednak nie koniec obowiązków związanych z polisą – każdy doradca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do Biura KIDP.

Wygodny sposób zawarcia polisy

Program ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla doradców podatkowych w iExpert.pl cechuje wygodny sposób zawarcia polisy. Procedura jest bardzo prosta i nie wymaga wychodzenia z domu – wystarczy wejść na stronę iExpert.pl i złożyć wniosek w systemie online. Polisa zostaje dostarczona pod wskazany adres, a iExpert.pl gwarantuje powiadomienie KIDP – potwierdzenie zostanie automatycznie wysłane do Biura KIDP. Dzięki temu obowiązek informacyjny względem Samorządy zostanie spełniony.

 

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Oferta_PZU_obowiazkowe_OC_doradcy podatkowego obowiazkowe

Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.)

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Małgorzata Tomala
Kom: 502 913 621
Tel: 22 100 26 28