Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

W jaki sposób zaksięgować polisę OC?

Aby dany koszt mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi on być należycie udokumentowany, jednakże dokumentem takim nie musi być faktura. Sposób dokumentowania kosztów uregulowany jest osobno dla podmiotów prowadzących pełną księgowość i tych z książką przychodów i rozchodów (PKPiR).

ubezpieczenia zawodowe

W przypadku pełnej księgowości, ustawa o rachunkowości mówi:

Art. 21. 1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
 2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
 3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
 6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W przypadku PKPiR (rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów):

§ 12. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 1. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej “fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub
 2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

§ 13. Za dowody księgowe uważa się również:

 1. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
 2. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
 3. dowody przesunięć;
 4. dowody opłat pocztowych i bankowych;
 5. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.

Na temat księgowania kosztów z polisy wypowiedziała się Izba Skarbowa w Rzeszowie: Izba Skarbowa w Rzeszowie, L.IS.I/1/4151/38/2007, L.IS.I/1/4151/39/2007

“Podstawą zaksięgowania opłat za polisę ubezpieczeniową w KPiR są dowody wpłat poszczególnych rat ubezpieczenia. Podstawą zaksięgowania nie może być więc sama polisa ubezpieczeniowa. Do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczane poszczególne raty ubezpieczeniowe, w datach wystawiania dowodów wpłat.”

Stanowisko to jest logiczne i przekonywujące – dowód księgowy powinien stwierdzać datę i kwotę dokonanej płatności. Jeżeli dowód zawiera wszystkie elementy przewidziane przez przepisy może być podstawą obciążenia kosztów.

Podsumowując należy więc stwierdzić, że aby mieć zgodną z przepisami dokumentację, należy przechowywać polisę łącznie z dowodami dokonania wpłat składki (składek).

 

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi korzystając z formularza kontaktu.

 

05.12.2011 godz. 09:53
Komentarze: 0