Kto powinien zawrzeć obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 roku jednoznacznie wskazuje na obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC przez przedsiębiorcę. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje umowę przy pomocy zatrudnionego rzeczoznawcy majątkowego, ubezpieczeniem OC objęte są również szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tego pracownika. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

Jaka polisa powinna być dołączona do operatu szacunkowego?

Znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami zobowiązuje rzeczoznawców do dołączenia polisy OC do operatu szacunkowego. Do operatu, także przy jego aktualizacji, musi być dołączona polisa obowiązkowego OC, a więc wykupiona przez przedsiębiorcę. Dołączenie do operatu kopii polisy dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego czynności osobiście, w której ubezpieczonym jest rzeczoznawca jako osoba fizyczna, a nie firma, nie spełnienia ustawowego obowiązku. Zarówno ubezpieczonym, jak i ubezpieczającym powinna być firma, nawet jeśli wycenę sporządził zatrudniony w niej rzeczoznawca.

Ubezpieczenie rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście

Rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynności osobiście, a więc nie prowadzący działalności gospodarczej, może wykupić dobrowolne OC. Chroni ono rzeczoznawcę jako osobę fizyczną, a nie przedsiębiorcę, u którego rzeczoznawca jest zatrudniony. Dzięki temu, ubezpieczony rzeczoznawca nie będzie musiał pokrywać kosztów z własnej kieszeni, w razie regresowania odpowiedzialności za powstałą z jego winy szkodę.

Odpowiedzialność regresowa pracownika to odpowiedzialność wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika. Pracodawca może domagać się od pracownika zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawą szkody. Roszczenie regresowe jest regulowane przepisami Kodeksu pracy i oparte na takich samych zasadach jak odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.

Jeśli więc rzeczoznawca nieumyślnie lub w skutek niedbalstwa dokona błędnej wyceny nieruchomości, klient może ponieść straty i z tego tytułu zwrócić się o wypłatę odszkodowania do pracodawcy, u którego rzeczoznawca jest zatrudniony. Po naprawieniu szkody, pracodawca ma jednak prawo domagać się od pracownika zwrotu poniesionych kosztów. W takim wypadku ubezpieczenie rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście pokryje te koszty do wysokości sumy, na jaką została zawarta polisa. Zakres sum w ofercie iExeprt to od 100 tys. do 1 mln złotych. Sprawdź>>

Dobrowolne ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego

Przedsiębiorca prowadzący czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oprócz obowiązkowego OC może wykupić ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie dobrowolne zwiększa sumę gwarancyjną z polisy obowiązkowej. Dodatkowo ubezpieczyciel obejmuje ochroną OC szkody powstałe wskutek wykonywania działalności w zakresie nie wskazanym ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli:

  • czynności wyceny środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością
  • czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością
  • czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości
  • ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego nieruchomości budynków i budowli

Suma gwarancyjna w przypadku dobrowolnego OC rzeczoznawcy majątkowego w PZU oferowanym przez iExpert to nawet 10 mln złotych. Wysokość sumy gwarancyjnej jest szczególnie istotna przy dokonywaniu wyceny nieruchomości o wysokiej wartości. W przypadku szkody suma gwarantowana przez obowiązkowe OC może nie wystarczyć. Dlatego przedsiębiorcy często decydują się na rozszerzenie wysokości ochrony. Zwłaszcza że istnieje opcja rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców. W ten sposób przedsiębiorca zapewnia pełną ochronę swojej działalności.

 

Sprawdź ofertę»

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Lidia Machalska
Kom: 502 913 541