Wiecie, kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC – pracownik, czy wspólnicy spółki?
Odpowiedź w tekście:)
Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na spółce z o.o.

Dlaczego? Z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością.

Przedsiębiorcą, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W pytaniu wskazano, że działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wykonywana w formie spółki z o.o. Spółka ta ma zdolność prawną i jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To ona ma więc obowiązek zawrzeć umowę OC, o której mowa w art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Co do zasady, wszelkie umowy w imieniu spółki z o.o. zawiera jej zarząd. Jak stanowi art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), zarząd prowadzi sprawy spółki z o.o. i reprezentuje spółkę. Zatem także umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien z ubezpieczycielem podpisać zarząd. Nie mogą to być wspólnicy spółki z o.o., chyba że wchodzą w skład jej zarządu.