Do kogo skierowane jest ubezpieczenie OC?

 Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych wszystkie podmioty świadczące takie usługi muszą uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego KNF co równa się wykupieniu ubezpieczenia OC.

 Instytucje oraz Biura Usług Płatniczych, których miesięczna wartość transakcji nie przekracza 500 tys. euro (wg obowiązującego kursu jest to 2 232 000 zł) i które wykonują jedynie usługę przekazu pieniężnego na terytorium RP, będą podlegały obowiązkom rejestracyjnym, sprawozdawczym.

Ponadto wymaganym elementem do zezwolenia jest posiadanie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania albo nienależytego wykonania transakcji (konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w KNF).

Ubezpieczenie OC Biur Płatniczych obejmuje:

- odpowiedzialność biura za szkodę powstałą w związku z niemożnością wykonania usług;

- ochronę wsteczną, obejmuje wszystkie szkody zgłoszone w danym okresie niezależnie od tego kiedy powstały;

- szkody wyrządzone przez biuro jak i jego pracowników i osoby kierujące nim;

- szkodę wyrządzoną umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

- zwrot wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec klientów.

Wartość ubezpieczenia OC

Minimalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia wynosi 1.2% całkowitej kwoty transakcji płatniczych, nie mniej jednak niż równowartość w złotych 1 200 euro.

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres dłuższy niż rok, kwota minimalnej sumy gwarancyjnej jest za każdy kolejny miesiąc następujący po okresie 12 miesięcy zwiększany o 0.1% całkowitej kwoty transakcji, nie mniej jednak niż 100 euro za każdy taki miesiąc.

Do kiedy Biuro Płatnicze musi wykupić ubezpieczenie?

Ustawa weszła w życie 24.X.2011 - i zakłada 6-miesięczny okres przejściowy który zakończy się dnia 24.IV.2012r.

Do tego okresu każde Biuro Płatnicze, które chce prawnie funkcjonować musi uzyskać zezwolenie KNF z czym wiąże się wykupienie polisy.

Sprawdź szczegółową ofertę ubezpieczenia OC