Współpracuję z firmą na podstawie umowy zlecenia. Czy mogę zawrzeć ubezpieczenie?

Tak, pod warunkiem posiadania uprawnień zawodowych zgodnie z definicją Ubezpieczonego zwartą w Klauzuli nr. 5 do OWU oraz nieukończenia 65 roku życia.

Czy otrzymam świadczenie, jeśli powodem zwolnienia lekarskiego będzie choroba, na którą leczę się od kilku lat?

Nie, choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia są wyłączone z zakresu ochrony.

Otrzymałem zwolnienie lekarskie na 2 miesiące? Kiedy PZU wypłaci mi świadczenie?

Świadczenie jest wypłacane w częstotliwości miesięcznej, po każdym miesiącu niezdolności do pracy.

Podczas pobytu na nartach poważnie uszkodziłem nogę i dostałem zwolnienie na 5 miesięcy. Za tydzień kończy się moja polisa. Czy otrzymam pieniądze za kolejne 2 miesiące, które zostały do końca zwolnienia?

Świadczenie zostanie wypłacone nawet gdy zwolnienie będzie trwało po zakończeniu okresu ochrony. Jedynym ograniczeniem jest czas takiej niezdolności – zgodnie z warunkami ubezpieczenia – maksymalnie 1 rok.

W wyniku wypadku doznałem ciężkich obrażeń ciała, które uniemożliwiają mi wykonywanie pracy zarobkowej. W jaki sposób zostanie wypłacone mi świadczenie?

Świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo w wysokości sumy ubezpieczenia, na które zostało zawarte ubezpieczenie (60 tys. zł, 120 tys. zł lub 180 tys. zł).

Jak długo będę otrzymywał świadczenie na zwolnieniu lekarskim?

Niezdolność potwierdzona zwolnieniem lekarskim (drukiem ZUS ZLA) może trwać maksymalnie 182 dni, a w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą do 270 dni. W przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni wymagane jest orzeczenie ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane od 1 lub 31 dnia zwolnienia maksymalnie przez rok.

Czy obowiązuje okres karencji po zawarciu ubezpieczenia?

Nie, ochrona działa od dnia następnego po złożeniu i opłaceniu wniosku.

Czy ubezpieczenie zadziała w razie choroby w czasie ogłoszonej epidemii?

Tak, epidemia nie jest wyłączona z zakresu ochrony

Czy otrzymam świadczenie, jeśli choroba jest wynikiem wrodzonych schorzeń?

Nie, PZU nie wypłaci świadczenia, jeżeli czasowa niezdolność do wykonywania zawodu jest spowodowana wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem.

Czy otrzymam świadczenie, jeśli choroba została zdiagnozowana przed zawarciem ubezpieczenia?

Nie, choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie są objęte jego ochroną.

Czy roszczenie do PZU może zgłosić osoba trzecia, jeśli stan zdrowia nie pozwoli mi dokonać zgłoszenia osobiście?

Tak, roszczenie może zgłosić osoba trzecia.

Ile czasu PZU ma na rozpatrzenie roszczenia i kiedy najpóźniej otrzymam świadczenie?

Od daty otrzymania zgłoszenia, PZU ma 30 dni na jego rozpatrzenie i spełnienie świadczenia. W przypadku, gdy okoliczności będą wymagały dodatkowych wyjaśnień, których nie uda się ustalić w przewidzianym terminie, spełnienie świadczenia może wydłużyć o dodatkowe 14 dni. Nie dotyczy to jednak bezspornej części świadczenia.

Jaka jest różnica między trwałą i czasową niezdolnością do pracy?

Czasowa niezdolność do pracy – powstała na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku czasowa niezdolność do wykonywania zawodu, trwająca minimum 30 dni kalendarzowych i potwierdzona drukiem ZUS ZLA. Trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Jakie wyłączenia z ochrony stosuje ubezpieczyciel?

Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli czasowa niezdolność do wykonywania zawodu przez Ubezpieczonego
powstała wskutek:

  1. choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków,
  2. wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,
  3. zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień,
  4. choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV,
  5. leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  6. badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów,
  7. operacji kosmetycznych lub plastycznych,
  8. ciąży,
  9. dyskopatii i chorób zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa,
  10. choroby powstałej, leczonej lub zdiagnozowanej w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Czy jeśli mam inne ubezpieczenia np. na życie, to także otrzymam odszkodowanie w razie niezdolności do pracy?

Tak, odszkodowanie z ubezpieczenia utraty dochodu jest wypłacane niezależnie od innych posiadanych polis.

Czy suma ubezpieczenia jest pomniejszana o sumę wypłaconego odszkodowania?

Wypłata świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy nie pomniejsza pozostałych sum ubezpieczenia (NNW, całkowite trwałe inwalidztwo).

Czy wysokość moich zarobków ma wpływ na wysokość odszkodowania?

Nie, wybór sumy ubezpieczenia jest niezależny od wysokości dochodów ubezpieczonego.

Lekarz nie przekazał mi druku ZUS ZLA. W jaki sposób mam potwierdzić PZU czasową niezdolność do pracy?

Potwierdzenie zwolnienia wysłanego elektronicznie dostępne jest w systemie ZUS po zalogowanie się na konto płatnika składek (PUE ZUS), do którego ma dostęp każdy płatnik składek. Podstawą do wypłaty świadczenia będzie również decyzja poświadczająca niezdolność do wykonywania pracy, która zostanie wystawiona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną po zakończeniu okresu izolacji. Świadczenie będzie przysługiwało jedynie za okres choroby.

Czy otrzymam świadczenie, jeśli powodem zwolnienia będzie choroba, której przyczyną jest schorzenie sprzed zawarcia polisy – np. udar spowodowany leczonym od lat nadciśnieniem tętniczym?

Tak, jeśli powodem przebywania na zwolnieniu jest choroba inna niż ta zdiagnozowana przed zawarciem ubezpieczenia. Także wtedy, gdy leczone schorzenie może być przyczyną tej choroby.

Ponad 2 lata temu wykryto u mnie raka. W ostatnim półroczu zakończyłem leczenie i wróciłem do pracy. Czy ubezpieczenie będzie mnie chroniło gdy nastąpi nawrót choroby?

Jeżeli u ubezpieczonego występowała choroba nowotworowa, a w konsekwencji dojdzie do jej rozsiewu, PZU nie wypłaci świadczenia.

Otrzymałem zwolnienie lekarskie na 14 dni, jednak mój stan zdrowia się nie poprawia i po konsultacji lekarskiej najprawdopodobniej otrzymam zwolnienie na kolejne 21 dni. Czy będę mógł skorzystać z ubezpieczenia?

Warunkiem wypłaty świadczenia jest czasowa niezdolność do wykonywania zawodu trwająca co najmniej 30 dni. Należy zgłosić roszczenie i dostarczyć zwolnienie po otrzymaniu drugiego zwolnienia, kiedy przedłużenie spełni warunki wypłaty świadczenia. Wcześniej nie ma pewności czy pierwsze zwolnienie będzie przedłużone.

W jaki sposób mam zgłosić chorobę, aby otrzymać świadczenie?

Roszczenie należy zgłosić bezpośrednio do PZU (drogi kontaktu dostępne na stronie) najpóźniej w ciągu 14 dni od zachorowania i dostarczyć kopię zwolnienia lekarskiego oraz kopię dokumentu, potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu.

Czy za okres kwarantanny otrzymam odszkodowanie?

Za sam okres kwarantanny rozumiany jako czas izolacji, wynikający z podejrzenia wystąpienia choroby, ale bez jej zdiagnozowania nie zostanie wypłacone świadczenie. Kwarantanna będzie wliczała się do minimalnego 30 dniowego okresu zwolnienia od momentu zdiagnozowania choroby. Ochrona zadziała również wtedy, gdy ubezpieczenie zostanie wykupione w czasie kwarantanny, ale choroba pojawi się po zawarciu polisy i w trakcie okresu ubezpieczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wypłatę świadczenia w razie zachorowania na Covid-19?

Zachorowanie na Covid-19 nie jest wyłączone z zakresu ochrony, ubezpieczenie działa w tym wypadku na takich samych zasadach jak w przypadku każdej innej choroby. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zdiagnozowana choroba oraz poświadczenie niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni. Podstawą wypłaty świadczenia w tym wypadku może być zwolnienie lekarskie lub skierowanie na izolację przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacja o izolacji dostępna jest w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP), a jej status można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) po zalogowaniu na stronie pacjent.gov.pl Izolacji w odróżnieniu od kwarantanny poddawana jest osoba zakażona, u której stwierdzono pozytywny wynik testu.Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU gwarantuje wypłatę świadczenia w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającą minimum 30 dni. W zależności od wybranego wariantu świadczenie, nawet 537 zł dziennie, jest wypłacane od 1 lub 31 dnia zwolnienia. Ubezpieczenie działa zarówno w przypadku poważnych zachorowań, jak i niegroźnych urazów, doznanych np. podczas uprawiania sportu. Do wyboru trzy sumy ubezpieczenia: 60 tys. zł, 120 tys. zł, 180 tys. zł. Wniosek jest dostępny online, nie wymaga wypełniania ankiety medycznej ani zaświadczeń o stanie zdrowia, a ochrona działa już od następnego dnia od złożenia wniosku.

Sprawdź ofertę»

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

502 913 541