Dotychczasowy wymóg posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości nie był egzekwowany – brakowało mechanizmów, które pozwalałyby na sprawdzenie uczciwości przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami: co się zmienia?

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości zobowiązani są dołączyć polisę OC odpowiednio do:

  • operatu szacunkowego

  • umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości

  • umowy pośrednictwa

  • umowy o zarządzanie nieruchomością

 

Kary za brak obowiązkowego OC

Nowelizacja ustawy wprowadza ponadto wysokie sankcje za niespełnienie wymogu posiadania obowiązkowego OC. Za niedopełnienie powyższych obowiązków zarządcy nieruchomości zapłacą od cztero – do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli nawet 40 tys. zł.

Natomiast rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami zapłacą kary w wysokości od dwu – do pięciokrotności średnich miesięcznych wynagrodzeń ustalonych dla polskiej gospodarki przez Główny Urząd Statystyczny.

Biorąc pod uwagę obecną średnią krajową minimalna kara wyniesie 8 tys. zł a maksymalnie może sięgnąć nawet 20 tys. zł. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie jest ustalane co roku, więc poziom tych kar będzie się zmieniał i to prawie na pewno będą one rosnąć, gdyż stale rośnie poziom wynagrodzeń.

Dodatkowo na rzeczoznawców, którzy nie stosują się do obowiązku prowadzenia działalności zawodowej w formach przewidzianych w ustawie, może zostać nałożona grzywna wynosząca nawet 50 tys. zł.

Kto będzie nakładał sankcje?

Kary za brak obowiązkowego OC nakładane będą przez Inspekcję Handlową w formie decyzji administracyjnej. Na opłacenie nałożonych sankcji ukarany będzie miał 14 dni. Niedotrzymanie terminu spowoduje ściganie na podstawie przepisów o egzekucji w administracji.

Wprowadzona zmiana ma zapobiec uchylaniu się nieuczciwych przedsiębiorców przed spełnieniem obowiązku i w rezultacie zabezpieczyć interesy klientów.

Co daje OC zawodu?

Wykupienie zawodowego OC przede wszystkim zapewnia większą wiarygodność w oczach klientów i zwiększa ich zaufanie do przedsiębiorcy. Oprócz tego taka polisa to spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa – pozwala uniknąć wysokich sankcji przewidzianych we wprowadzonej nowelizacji ustawy. Ubezpieczenia zabezpiecza także przedsiębiorce, ponieważ w razie szkody musi pokryć straty wyrządzone klientowi z własnego majątku.

Przed wykupieniem polisy warto rozważyć również rozszerzenie zakresu ochrony np. o szkody wyrządzone przez podwykonawców lub ochronę dokumentów – każdemu przedsiębiorcy zapewni to większy spokój.

Kup online od ręki: 

OC pośrednika nieruchomości >>

OC rzeczoznawcy majątkowego >>

OC zarządcy nieruchomości >>