Wysokie odszkodowanie

Jedną z najgłośniejszych spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową biura rachunkowego, z uwagi na sumę zasądzonego odszkodowania, jest historia firmy, którą błąd kosztował 46 tys. zł.

Jak doszło do powstania tak dużej szkody? Biuro rachunkowe podjęło współpracę ze spółką, która świadczyła usługi pielęgniarskie na rzecz szpitala. Przedmiotem umowy miała być obsługa w zakresie księgowości, składania deklaracji do ZUS i urzędu skarbowego.

Spółka wykonywała na rzecz szpitala usługi pielęgniarskie w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, zabiegowych i leczniczych. Wykonaniem usług zajmowały się pielęgniarki zatrudnione przez spółkę na umowy-zlecenia. Niektóre z nich były jednocześnie zatrudnione na etacie w szpitalu.

Urząd skarbowy przeprowadził kontrolę i okazało się, że przez cztery lata spółka niepotrzebnie odprowadzała za część pielęgniarek składki na ubezpieczenie społeczne. Były one nienależne, ponieważ pielęgniarki były ubezpieczone z tytułu etatu w szpitalu (zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Biuro rachunkowe obsługujące spółkę popełniło zatem błąd, ponieważ nie weryfikowało statusu pracowniczego pielęgniarek, ani nie nadzorowało umów zawieranych przez spółkę. ZUS po stwierdzeniu nadpłaty dokonał zwrotu nienależnych składek.

Należności wobec urzędu – 46 tys. zł

Błąd popełniony przez biuro rachunkowe miał jednak dalsze poważne konsekwencje. Spółka została zmuszona do sporządzenia korekt zaliczek na podatek dochodowy odprowadzany za zatrudnione pielęgniarki (prowadzenie tych rozliczeń również leżało w gestii biura rachunkowego). Każdorazowo zaliczka była pomniejszana o nienależnie zapłacone składki za ubezpieczenie społeczne i emerytalne. W efekcie urząd skarbowy wezwał spółkę do zapłaty ponad 46 tys. zł z tytułu zaliczek wraz z odsetkami.

Spółka wystąpiła zatem z roszczeniem do biura rachunkowego obejmującym wyżej wymienioną kwotę. Sprawa finał miała w sądzie, gdyż biuro nie uznało roszczenia. Spółka uzyskała korzystny dla siebie wyrok w I i II instancji (Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 18 września 2014 r. – VIII Ga 69/14).

Gdyby biuro prowadzące obsługę księgową posiadało właściwy zakres ochrony, roszczenie mogłoby być zaspokojone z polisy OC biura rachunkowego. Niestety źle dobrana polisa skutkowała koniecznością wypłaty odszkodwania z własnego majątku.

OC chroni tylko prowadzenie ksiąg

Ustawodawca by chronić biura rachunkowe przed roszczeniami ze strony klientów, zobowiązał część biur do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nowe rozporządzenie obliguje do zawarcia polisy OC jedynie te podmioty, które prowadzą ksiegi handlowe. Niestety także zakres ubezpieczenia jest również ograniczony i obejmuje tylko czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Wszystkie pozostałe usługi z obszaru kadr, płac, księgowości uproszczonej czy podatków są poza ochroną obowiązkowego OC i wymagają dodatkowej ochrony w ramach OC dobrowolnego. Jest to tym bardziej istotne, że powierzenie kompleksowej obsługi jednej firmie, to częsta praktyka. W przypadku błędu może się okazać, że pomyłka popełniona w jednym aspekcie działalności będzie miała swoje konsekwencje także na innej płaszczyźnie.

Praktyka pokazuje, że błędy wychodzą na światło dzienne po kontroli właściwych organów – urzędów skarbowych lub ZUS. A te najczęściej dotyczą zagadnień doradztwa podatkowego, sporządzania deklaracji czy spraw z zakresu kadr i płac – czyli czynności, które nie są objęte zakresem obowiązkowego OC biura rachunkowego. Dlatego zawierając ubezpieczenie należy pamiętać, że ochrona powinna być realna, czyli dopasowana do faktycznie wykonywanych czynności.

 

Zastanawiasz się czy Twoja polisa OC biura rachunkowego zabezpiecza wszystkie wykonywane czynności? Napisz do nas.

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl