Asysta Prawna elementem OC

Powodem dołączenia do obowiązkowego ubezpieczenia OC usługi Asysty Prawnej były dotychczasowe doświadczenia w likwidacji szkód z OC architektów. Na tej podstawie Izba Architektów RP oraz PZU doszły do wniosku, że należy wspierać członków Izby w sytuacjach pojawienia się roszczenia ze strony klienta-inwestora (np. dewelopera, instytucji, przedsiębiorstwa) o potencjalnie większych możliwościach finansowych i prawnych niż pojedynczy architekt. W założeniu chodzi o pomoc w doprowadzaniu do polubownego rozwiązania sprawy, minimalizacji szkody lub zapobieżenia dalszym roszczeniom.

Asysta Prawna umożliwia architektom skorzystanie z profesjonalnych porad prawnych. Obejmują one wskazówki i instrukcje dotyczące postępowania w przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej wobec klienta. Architekci w ramach wsparcia prawnego otrzymają także pomoc w redagowaniu korespondencji z klientem.

Oprócz rekomendacji działań, w przypadku pojawienia się roszczeń ze strony klienta, usługa obejmuje także podjęcie mediacji. Dotyczy to sytuacji, gdy uchybienie ze strony architekta nie powoduje powstania jego odpowiedzialności cywilnej. Celem tej formy wsparcia jest utrzymanie poprawnych relacji architekta z inwestorem i nie dopuszczenie do ich pogorszenia.

Porady w ramach Asysty Prawnej obejmują następujące dziedziny prawa:

  • prawo budowlane,

  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

  • prawo zamówień publicznych,

  • prawo pracy,

  • prawo autorskie,

  • prawo samorządu zawodowego architektów.

Jak skorzystać z Asysty Prawnej?

Aby otrzymać wsparcie prawne należy skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU pod numerem 22 505 16 04. Po 24 godzinach (w dni robocze) lub po 72 godzinach (w pozostałe dni) z architektem kontaktuje się przedstawiciel zespołu prawnego w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, uzupełnienia dokumentacji oraz poznania preferowanego przez architekta rozwiązania sprawy.

Dedykowany zespół prawny maksymalnie w ciągu 5 dni od ostatniego kontaktu sporządza raport. Obejmuje on opis stanu faktycznego danej sprawy i ocenę zasadności zgłaszanych roszczeń. Głównie pod kątem tego czy powodują one ryzyko powstania odpowiedzialności architekta. Architekt otrzymuje także wskazówki i rekomendacje odnośnie dalszych działań zmierzających do rozwiązania sporu.

Na podstawie raportu ubezpieczony podejmuje decyzję, czy planowane czynności podejmie sam czy powierzy ich wykonanie zespołowi prawnemu. Należy pamiętać, że usługa Asysty Prawnej realizowana jest tylko telefonicznie i drogą elektroniczną.

Rozbudowanie obowiązkowego OC o Asystę Prawną jest próbą wyposażenia architektów w narzędzie, umożliwiające skuteczne zabezpieczenie swojej działalności zawodowej.

Jej największą wartością jest możliwość pokierowania sytuacją sporną w ten sposób, by nie doprowadziła do powstania roszczenia, które skutkuje wypłatą odszkodowania. Ale co równie ważne to fakt, że umożliwia ona rozwiązanie sytuacji konfliktowej w sposób polubowny, który jest do przyjęcia dla obu stron. Dlatego warto korzystać ze wsparcia prawnego już na wczesnym etapie konfliktu, tak aby nie dopuścić do jego eskalacji.

Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania tym bardziej, że nawet w przypadku wypłaty ewentualnego odszkodowania nie wpływa to na wzrost składki za OC zawodowe architekta w kolejnym roku ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW

Od roku wszyscy zrzeszeni w IARP objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 25 tys. zł. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie zawierane jest w ramach obowiązkowej polisy OC. W przypadku trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obejmuje m.in. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie Polski. Gwarantuje też świadczenie za leczenie uciążliwe oraz usługi powypadkowe typu assistance na terenie kraju.

Z punktu widzenia architekta, zwykle osoby aktywnej, która przez częstą obecność na budowach jest narażona na różnego rodzaju zdarzenia, odszkodowanie z ubezpieczenia NNW może być cennym wsparciem w razie poważnego wypadku.