10 listopada 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. To istotna informacja dla diagnostów laboratoryjnych.

Od teraz mogą wykonywać zawód w formie praktyki zawodowej – prowadzić indywidualną lub grupową praktykę zawodową. Do tej pory taka forma prowadzenia działalności leczniczej była zastrzeżona dla wybranych zawodów medycznych – lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów.

Zmiany, które wprowadzono to nie tylko uznanie szczególnej roli tego zawodu, ułatwienia organizacyjne, ale przede wszystkim większa niezależność diagnostów laboratoryjnych. Założeniem tej ustawy była redukcja wymagań, które dotychczas stawiano przed diagnostami i zaprzestanie traktowania ich jako podmiotów leczniczych.

Od 10 listopada zaczęły również obowiązywać przepisy umożliwiające diagnostom zgłoszenie działalności do rejestru praktyk zawodowych, który prowadzi Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Indywidualna lub grupowa praktyka zawodowa

Diagności laboratoryjni mogą teraz prowadzić indywidualną praktykę zawodową w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.

Ustawa przewiduje, że mogą wykonywać zawód prowadząc także w innej formie niż JDG. Przepisy przewidują możliwość utworzenia spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

CEIDG, wpis do rejestru i OC obowiązkowe

Rejestracja działalności wraz z właściwym numerem PKD w CEIDG lub wprowadzenie stosownych zmian, to punkt wyjścia do rozpoczęcia wykonywania zawodu zgodnie w nowymi zasadami. Wynika to z faktu, że działalność gospodarcza powinna być odpowiednio skodyfikowana, a jej kod PKD powinien odpowiadać zakresowi działalności gospodarczej – w tym wypadku wykonywanej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego.

Wśród formalności jest także wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL)

Minimalne na 30 tys. euro, ale dostosowane do ryzyka

Ustawa, która weszła w życie 10 listopada zakłada obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez diagnostów laboratoryjnych. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2023 r. przewiduje minimalne stawki gwarancyjne OC.

Analogiczne, jak w przypadku pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów: 30 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Ubezpieczenie OC diagnostów laboratoryjnych powinno obejmować szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wykonywania działalności. Przed 10 listopada diagności, by posiadać ochronę w zakresie wykonywanych czynności kupowali polisy OC dobrowolne. Dziś wykonując czynności osobiście i

prowadząc działalność gospodarczą, konieczne jest zawarcie obowiązkowej polisy OC diagnosty laboratoryjnego.

Jakie ubezpieczenie OC dla diagnostów laboratoryjnych?

Ustawodawca zobowiązuje diagnostów laboratoryjnych do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC na ściśle określone sumy: 30 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

  • prowadzący JDG, spółkę cywilną, partnerską i jawnej
  • pracujący w oparciu o umowę o współpracy lub kontrakt dla podmiotu leczniczego.

Przy czym samorząd zawodowy przypomina, że rozporządzenie wskazuje sumy minimalne, które chronią przedstawicieli tego zawodu. Diagności jako profesjonaliści powinni decydować się na sumy gwarancyjne adekwatne do potencjalnego ryzyka i wykonywanych czynności. Taką możliwość daje OC dobrowolne diagnosty laboratoryjnego

Ubezpieczenie OC należy zawrzeć przed złożeniem wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

 

Jak można wykupić OC diagnosty laboratoryjnego? Wystarczy do nas napisać lub zadzwonić: 

Lidia Machalska
m: lidia.machalska@iexpert.pl
t. 502 913 541

 

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2135 ze zm.)

Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Więcej o nowych przepisów można dowiedzieć się ze strony Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.