Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej (ma ją każdy ze wspólników oddzielnie), dlatego decydując się na prowadzenie firmy w formie spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien wykupić OC biura rachunkowego oddzielnie. To ważne, ponieważ w razie wystąpienia szkody wspólnicy odpowiadają także z majątku osobistego.

Interpretacja PZU nie pozostawia wątpliwości w tej kwestii. Swoją opinię ubezpieczyciel opiera o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ponieważ każdy ze wspólników spółki cywilnej otrzymuje status przedsiębiorcy, zobowiązani są oni do spełnienia określonych w prawie obowiązków przewidzianych dla przedsiębiorców niezależnie od siebie.

Szkoda w spółce cywilnej: kto odpowiada za roszczenie?

W przypadku szkody roszczenie może być skierowane do spółki jako całości – wówczas każdy ze wspólników ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w tym wypłatę odszkodowania. Występuje tu tzw. odpowiedzialność solidarna.

Poszkodowany może także zgłosić się z roszczeniem do wybranego przez siebie wspólnika (bo np. w jego opinii to on był stroną odpowiedzialną za szkodę) lub do każdego ze wspólników z osobna. W razie pokrycia szkody w całości przez jednego ze wspólników może on domagać się od pozostałych zwrotu części lub całości odszkodowania, np. w zależności od winy lub okoliczności szkody.

Należy pamiętać, że w spółkach cywilnych wspólnicy odpowiadają także z majątku osobistego, a brak wykupionego OC biura rachunkowego nie zwalnia wspólnika z odpowiedzialności. Jeśli odszkodowanie zostanie wypłacone z polis pozostałych wspólników, ubezpieczyciele mogą zwrócić się z roszczeniem regresowym.

Podział obowiązków w spółce nie ma wpływu na konieczność wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nawet jeśli wspólnik nie wykonuje czynności związanych np. z prowadzeniem ksiąg rachunkowych klientów, jest on przedsiębiorcą, którego działalność podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Warto pamiętać, że ochroną w polisie OC biura rachunkowego objęci są także pracownicy spółki.

Pełną ochronę biura rachunkowego prowadzonego w formie spółki cywilnej zapewnia wyłącznie ubezpieczenie wszystkich jej wspólników.

Masz wątpliwości czy Twoja działalność jest dobrze zabezpieczona? Zapraszam do kontaktu chętnie odpowiem na wszystkie pytania:

Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569
Tel: 22 100 26 07