Osoby zajmujące się obrotem nieruchomości mogą wybrać formę prawną, w jakiej będą świadczyć czynności pośrednictwa. Najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, ale coraz częściej pośrednictwo jest realizowane w ramach spółki. Wśród spółek osobowych największą popularnością cieszy się spółka cywilna. Mimo że łatwiejsza w założeniu i prowadzeniu, budzi wiele wątpliwości dotyczących konieczności posiadania ubezpieczenia zawodowego przez wspólników.

Podstawa prawna

Dotychczas wiele firm uznawało, że aby spełnić obowiązek ubezpieczenia, wystarczy zakupienie polisy tylko przez jednego ze wspólników. Tego, który wykonuje czynności pośrednictwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r. obowiązek wykupienia polisy OC pośrednika nieruchomości ma każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomości. Zagadanie precyzuje interpretacja PZU.

Opinia ubezpieczyciela opiera się na art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Według ustawy za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wobec przyznania wspólnikom spółki cywilnej statusu przedsiębiorcy, każdy z nich jest zobowiązany do spełnienia określonych w prawie obowiązków przewidzianych dla przedsiębiorców.

Ile wspólników, tyle polis

Zgodnie z wykładnią ubezpieczyciela decydując się na założenie firmy w postaci spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien wykupić obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości. Jako że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej – mają ją tylko wspólnicy, więc w razie powstania szkody roszczenia nie mogą być kierowane do spółki, ale do wszystkich wspólników lub do jednego z nich wybranego przez poszkodowanego.

Bez znaczenia jest status zawodowy wspólników. Nawet przedsiębiorcy, którzy nie są pośrednikami nieruchomości, a tworzą spółkę cywilną powinni się ubezpieczyć. Nie są zwolnieni z odpowiedzialności, ponieważ czynności wykonywał pośrednik zatrudniony przez spółkę. Zatem osoby, które nie posiadają polisy OC ryzykują tym, że w przypadku roszczenia będą zmuszone pokryć straty z własnego majątku.

Jak to wygląda w praktyce?

W sytuacji gdy tylko jeden wspólnik posiada wykupione OC, to część odszkodowania będzie wypłacona z polisy. Pozostali wspólnicy, którzy nie zdecydowali się na zawarcie polisy będą odpowiadać własnym majątkiem. Nawet w przypadku gdy poszkodowanemu zostanie wypłacone całe odszkodowanie, to ubezpieczyciel może zwrócić się z regresem do pozostałych wspólników o zwrot. Nie ma tu znaczenia także kwestia winy, czyli który ze wspólników popełnił błąd i naraził spółkę na wypłatę odszkodowania.

Interpretacja bazuje na kodeksie cywilnym, – zgodnie z art. 864 wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności spółki cywilnej. Odpowiedzialność wspólnika obejmuje wszystkie zobowiązania powstałe w trakcie jego udziału w spółce. Bez znaczenia przy tym jest to, czy wspólnik zajmował się czy też nie prowadzeniem spraw spółki.

 

Koszt pełnej ochrony spółki

Polisa OC pośrednika to niewielki koszt – zaczyna się od 189 zł za rok. By mieć pełną ochronę, spółka powinna wykupić polisę dla każdego ze wspólników. Tylko wówczas biuro nieruchomości ma pełną ochronę prowadzonej działalności i będzie gwarantować zabezpieczenie dla wspólników, pracowników i klientów.

Warto zwrócić uwagę, że koszt takiej polisy może stanowić koszt dla spółki, więc można ją zaliczyć do kosztów działalności.
Proces zakupu nieruchomości wymaga fachowej wiedzy, dużej staranności. Mając na uwadze średnią wartość transakcji, które finalizują pośrednicy nieruchomości, warto zwrócić uwagę na szczelność ochrony z tytułu wykonywanych czynności zawodowych. Zwłaszcza jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki.

 

Masz wątpliwości jak dopasować ubezpieczenie do wykonywanych czynności? Nasz Doradca odpowie na wszystkie pytania:

Lidia Ciepińska
tel.: 22 646 42 42
kom.: 502 913 541
e-mail: lidia.ciepinska@iexperet.pl