Będzie jedna suma ubezpieczeniowa

Zmiana w zakresie wymaganej sumy ubezpieczenia, związana z deregulacją biur rachunkowych, zacznie obowiązywać z dniem ogłoszenia nowego rozporządzenia przez Ministra Finansów.

Od 10 sierpnia do prowadzenia takiej działalności nie jest już potrzebny certyfikat księgowego czy uprawnienia doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, to wciąż prowadzący księgi rachunkowe muszą się ubezpieczać.

Rozporządzenie, które ma wprowadzić jedną sumę gwarancyjną jest w fazie konsultacji społecznych. Do czasu wejścia w życie ustawy aktu wykonawczego należy zawierać ubezpieczenie na dotychczas obowiązujących zasadach. Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia rozporządzenia.

Obecnie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia zależy od przedmiotu działalności biura. Ten, kto równolegle wykonuje czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i niektórych czynności doradztwa podatkowego, musi się ubezpieczyć na sumę wynoszącą równowartość 15 tys. euro. Jeżeli biuro zajmuje się tylko prowadzeniem pełnych ksiąg, to dotychczas minimalna suma gwarancyjna wynosiła równowartość 10 tys. euro, a jeżeli wyłącznie niektórych czynnościach doradztwa podatkowego – 5 tys. euro.

Suma będzie jedna – wyniesie 10 tys. euro.

Osoby bez uprawnień (np. biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego) zgodnie z projektem rozporządzenia w ogóle nie będą musiały się ubezpieczać, jeśli prowadzą np. tylko księgi przychodów i rozchodów lub wypełniają swoim klientom deklaracje podatkowe.

Dla umów ubezpieczenia biura rachunkowego zawartych w 2014 r., ale po dacie wejścia w życie nowego rozporządzenia, minimalna suma będzie wynosić 41.631 zł. Wynika to z przemnożenia 10 tys. euro przez średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 2 stycznia 2014 r. (wynoszący 4,1631 zł za euro). Przelicznik będzie bowiem taki sam, jak dotychczas – decydować będzie kurs ogłoszony przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Od kiedy zmiany w OC biur rachunkowych?

Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych jest w fazie konsultacji.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości biura rachunkowe zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Natomiast zakres, termin powstania obowiązku ubezpieczenia, minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC biura rachunkowego określa rozporządzenie ministra finansów z 16 grudnia 2008 r.

Kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia są dotkliwe. Brak polisy OC skutkuje m. in. niemożliwością wykonywania czynności zawodowych, koniecznością naprawienia wyrządzonej szkody z własnego majątku, oraz często grzywną. Do czasu wejście w życie nowego rozporządzenia należy ubezpieczać się na dotychczasowych zasadach.

Jeśli wciąż masz wątpliwości lub Twoje ubezpieczenie wydaje Ci się nieodpowiednie do prowadzonej działalności nasz doradca pomoże dobrać właściwy zakres ubezpieczenia.

 

Sprawdź OC biura rachunkowego w iExpert.pl

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl