Firma informatyczna rozwiązała umowę z jednym ze swoich pracowników w grudniu 2014 roku. Biuro rachunkowe od pięciu lat prowadzi pełną obsługę kadrowo-płacową na rzecz wspomnianej firmy informatycznej.

Pracownik firmy po ustaniu stosunku pracy nie otrzymał jednak w wymaganym okresie, świadectwa pracy od pracodawcy. Ten dokument nie został wystawiony i przekazany pracownikowi, ponieważ biuro rachunkowe, prowadzące obsługę kadrowo-płacową firmy i odpowiedzialne za przygotowanie świadectwa pracy, zagubiło dokumentację, na bazie której miało przygotować świadectwo pracy.

Zgodnie z obowiązującym prawem pracownik, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych powinien, rejestrując się w Urzędzie Pracy, przedstawić świadectwo pracy za okres, w którym był zatrudniony. Jako że takim dokumentem nie dysponuje, to nie otrzymał zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość roszczenia wobec biura

Z tytułu utraconego świadczenia (trzymiesięczny zasiłek w wysokości 831,10 zł/ m-c) pracownik w lutym 2015 r. zwrócił się z roszczeniem do dotychczasowego pracodawcy. Pracodawca, będąc pewnym, że sytuacja zaistniała w wyniku błędów po stronie obsługi kadrowej, skierował roszczenie do biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe, obsługujące firmę posiadało wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie OC, z którego nie może zaspokoić tego roszczenia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy polisa rozszerzona jest o kadry i płace, tj. czynności, które nie są przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego. Biuro rachunkowe zostało zobowiązane do pokrycia roszczenia z majątku własnego.

Odszkodowanie z majątku biura

Rozszerzenie ochrony o obliczanie wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, wpłat na PFRON oraz przekazywanie związanych z tym dokumentów oraz kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi jest opcjonalne. Stanowi dodatkowe rozszerzenie, które jest uzupełniająca ochroną dla tych biur rachunkowych, które realizują obsługę kadrowo-płacową. Składki za to rozszerzenie dla minimalnej sumy gwarancyjnej 20 tys. zł zaczyna się już od 95 zł za rok.

W opisanym przypadku biuro rachunkowe było zobowiązane do pokrycia roszczenia z majątku własnego w wysokości niemal 2, 5 tys. zł. Dlatego warto pamiętać, że biura rachunkowe realizujące dla klientów obsługę kadrowo-płacową powinny posiadać dodatkowe ubezpieczenie obejmujące wyżej wspomniane ryzyka. W innym przypadku ochrona ubezpieczeniowa jest niepełna, a biuro ryzykuje wypłatę kwoty roszczenia z własnego majątku.

 

Potrzebujesz wsparcia przy wyborze ubezpieczenia? Napisz do nas.

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl