Zaniedbania biur płatniczych polegały na:

  • niezłożeniu w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej albo polisy OC zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej,
  • nieprzekazaniu we wskazanym w ustawie terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r.

Ukarane biura usług płatniczych to w większości osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jedna spółka z o.o. Świadczenie usług płatniczych to dla tych podmiotów działalność dodatkowa. Z uwagi na to, że kary na biura usług płatniczych zostały nałożone przez KNF po raz pierwszy, to ich wysokość jest symboliczna w stosunku do możliwości, które daje ustawa.

Wysokość nałożonych kar odpowiada około połowie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. KNF ma możliwość nałożenia wyższych sankcji, nawet w wysokości 500 zł za dzień spóźnienia w wypełnieniu obowiązków ustawowych. Instytucja nie wyklucza nałożenia wyższych kar, jeśli dojdzie do ponownych naruszeń obowiązków przez ukarane biura usług płatniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem z 24.09.2014 roku na dostarczenie oryginału (lub wyraźnej kserokopii oryginału) ubezpieczenia OC biura płatniczego lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przedsiębiorca ma tylko 7 dni.

Przypominamy, że minimalna składka obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi 230 zł za rok. Ubezpieczenie można zawrzeć bez wychodzenia z domu. Wystarczy złożyć wniosek online lub po prostu zadzwonić do konsultanta. Polisę jest wysyłana priorytetem pod wskazany adres.

Tu można obliczyć składkę: OC Biur Usług Płatniczych >>