KNF jako organ nadzorczy regularnie kontroluje czy biura usług płatniczych wywiązują się ze swoich obowiązków ustawowych. W ubiegłym roku instytucja ukarała aż 278 biur za brak lub opóźnienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub gwarancji bankowej.

Biorąc pod uwagę, że liczba podmiotów wpisanych do rejestru (z wyłączeniem SKOK i KIP) wynosi 1398, ukarani mandatami stanowią około 20 procent wszystkich zarejestrowanych biur.

Wysokie kary KNF

Łączna wysokość kar nałożonych w 2016 roku wyniosła 238.400 zł, średnia wysokość mandatu w to przeszło 858 zł i jest nieco wyższa od ubiegłorocznej średniej.

Kontrolerzy chętniej sięgają po wyższe niż przed rokiem kary – najwyższy przyznany mandat wyniósł 5.000 zł i wręczono go aż czterokrotnie. Warto przypomnieć, że w 2015 r. najwyższy mandat był prawie trzykrotnie niższy – opiewał na 1.800 zł. Najniższa kara nałożona przez KNF w 2016 r. wyniosła 200 zł.

Podobnie jak przed rokiem najwięcej biur usług płatniczych ukarano karą w wysokości 900 zł – aż 220, to ok. 80 procent wszystkich ukaranych biur usług płatniczych.

 

Przyczyny mandatów od KNF

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, biura usług płatniczych mają względem Komisji Nadzoru Finansowego określone obowiązki.

Jednym z nich jest złożenie dokumentów potwierdzających zawarcie pierwszej oraz każdej kolejnej umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia najpóźniej w ciągu tygodnia od jej zawarcia, drugim jest przekazywanie KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w kolejnych kwartałach. Mówi o tym art. 125 Ust. 6 ustawy o usługach płatniczych.

 

Brak informacji = kara, nawet 100 tys. zł

Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem przez KNF kary na biuro w wysokości do 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna kara określona w ustawie to aż 100.000 zł – art. 125, ust. 7 ustawy o usługach płatniczych. Pomimo poważnych konsekwencji, wiele BUP cały czas nie wywiązuje się z obowiązków względem organu nadzorczego.

KNF może nałożyć mandat w kilku przypadkach. Kary są nakładane nie tylko na te biura, które nie zawierają obowiązkowego OC ubezpieczenia, ale także na te, które zaniedbają obowiązek informacyjny. Na dostarczenie polisy OC biura usług płatniczych jest tylko 7 dni, które są liczone od daty zawarcia ubezpieczenia, a nie okresu ochrony. Nawet jednodniowe opóźnienie w dostarczeniu stosownego dokumentu, naraża na ryzyko mandatu od KNF.

Oprócz kar ze strony organu nadzorczego, brak ubezpieczenia OC BUP może w przypadku pojawienia się roszczeń klientów, skontaktować koniecznością wypłaty odszkodowania z własnego majątku.

 

Polisa OC przekazywana do KNF

By zminimalizować ryzyko otrzymania mandatu przez biuro usług płatniczych firma iExpert.pl wprowadziła możliwość przekazywania osobiście polisy OC bezpośrednio do KNF. By skorzystać z tej możliwości, wystarczy podczas składania wniosku – już po przeliczeniu składki – zaznaczyć „Upoważnienie do zgłoszenia w KNF zawarcia umowy ubezpieczenia”.

Dzięki temu każde biuro, które zawrze polisę w iExpert.pl ma pewność, że dokument zostanie dostarczony do KNF osobiście na czas – w ciągu 7 dni od zawarcia. Oryginał polisy wraz z pieczątką wpływu wysyłamy do biura usług płatniczych.

Średnia składka za OC biura usług płatniczych według iExpert.pl, który ubezpiecza większość podmiotów na rynku, wynosi 632 zł. Minimalna opłata za polisę to 230 zł za rok – blisko tyle, ile najniższy mandat KNF. Mając na uwadze niski koszt polisy OC w stosunku do wysokości nakładanych mandatów, nie ma sensu ryzykować sankcjami KNF, a tym bardziej narażać się na wypłatę odszkodowania z własnej kieszeni.

 

Potrzebujesz specjalnej oferty ubezpieczenia OC biur usług płatniczych?

Napisz do nas:

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl