KNF skrupulatnie bada czy biura usług płatniczych wywiązują się ze swoich obowiązków. W 2015 roku ukarała aż 271 biur za brak lub opóźnienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia. Biorąc pod uwagę, że liczba podmiotów wpisanych do rejestru (z wyłączeniem SKOK i KIP) wynosi 1383, ukarani mandatami stanowią około 20 procent wszystkich zarejestrowanych biur.

Wysokie kary KNF

Łączna wysokość kar nałożonych w 2015 roku wyniosła 231.800 zł, średnia wysokość mandatu w 2015 roku wyniosła 855 zł. Faktyczna wysokość kar mieści się w przedziale od 1.800 zł – nałożona w 11 przypadkach do 100 zł (w 1 przypadku). Najwięcej biur otrzymało karę w wysokości 900 zł – aż 206 biur ukarano mandatem w tej wysokości, co stanowi ok. 75 procent liczby wszystkich ukaranych biur usług płatniczych.

Obowiązki biur płatniczych

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, biura płatnicze mają względem Komisji Nadzoru Finansowego określone obowiązki. Jednym z nich jest złożenie dokumentów potwierdzających zawarcie pierwszej oraz każdej kolejnej umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia najpóźniej w terminie 7 dni od jej zawarcia (Art. 125 Ust. 6 ustawy o usługach płatniczych).

Możliwe konsekwencje – nawet 100 tys. zł

Niewywiązanie się przez biura z powyższego obowiązku może skutkować nałożeniem przez KNF kary na biuro w wysokości do 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna kara określona w ustawie to aż 100 tys. zł – art. 125, Ust. 7 ustawy o usługach płatniczych. Pomimo poważnych konsekwencji, wiele biur cały czas nie spełnia swojego ustawowego obowiązku.

KNF może nałożyć mandat w kilku przypadkach. Kary są nakładane nie tylko za opóźnienie w dostarczeniu do KNF stosownego dokumentu. Biura w części przypadków wcale nie zawierają umów ubezpieczenia lub gwarancji, do czego są zobowiązane z mocy ustawy.

By zminimalizować ryzyko otrzymania mandatu przez biuro usług płatniczych firma iExpert.pl wprowadziła możliwość dostarczania w imieniu klienta polisy OC bezpośrednio do KNF. Dzięki temu każde biuro, które zawrze polisę w iExpert.pl ma pewność, że dokument zostanie dostarczony do KNF na czas, a oryginał polisy wraz z pieczątką wpływu wyślemy do biura płatniczego.

Mandat – jedno z ryzyk

Oprócz kar ze strony organu nadzorczego, brak zabezpieczenia prowadzenia działalności skutkuje pokryciem ewentualnych roszczeń klientów z majątku własnego przedsiębiorcy.

Średnia składka za OC biura usług płatniczych według iExpert.pl, który ubezpiecza większość podmiotów na rynku, wynosi 614 zł. Minimalna składka to 230 zł za rok.

Mając na uwadze średnią wysokość składki za polisę nie ma sensu ryzykować otrzymania mandatu od KNF, a tym bardziej narażać się na wypłatę odszkodowania z własnej kieszeni. Tym bardziej, że wysokość nałożonych kar może być jeszcze wyższa. Koszt zawarcia polisy, zapewniającej pokrycie ewentualnych roszczeń przez towarzystwo ubezpieczeń, jest niewielki, w porównaniu do korzyści płynących z zawarcia umowy ubezpieczenia.