Konsekwencje niewykonania ustawowego obowiązku

Niewykonanie obowiązku nałożonego przez ustawę może skończyć się wypowiedzeniem umowy pośrednictwa. Za nieprzedłożenie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje w formie pisemnej,  grozi wypowiedzeniem umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

Nałożenie na pośredników obowiązku dołączania do umów pośrednictwa dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ma na celu zapewnienie restrykcyjnego przestrzegania samego obowiązku posiadania ubezpieczenia OC.

Za brak ważnej polisy OC Inspekcja Handlowa może nałożyć karę w wysokości od dwu- do pięciokrotności średnich miesięcznych wynagrodzeń ustalonych dla polskiej gospodarki przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2019 roku minimalna kara wyniesie zatem ponad 10 tys. zł a maksymalnie może przekroczyć 25 tys. zł.

Dokumenty ubezpieczenia

Jako dokument ubezpieczenia przedłożyć można nie tylko polisę. Może to być również potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Dokument taki musi zawierać jednak określone informacje:

  • rodzaj ubezpieczenia,
  • strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę ubezpieczonego,
  • przedmiot umowy ubezpieczenia,
  • oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia,
  • okres obowiązywania umowy,
  • sumę gwarancyjną ubezpieczenia lub sumę ubezpieczenia,
  • wysokość składki ubezpieczeniowej.

W iExpert do każdej polisy dołączany jest Certyfikat, zawierający wymagane informacje. Dzięki temu można go załączyć do umowy pośrednictwa jako dokument ubezpieczenia. Ułatwia w ten sposób spełnienie obowiązku ustawowego.

Obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości

Zdyscyplinowanie pośredników nieruchomości do przestrzegania obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma przede wszystkim ułatwić poszkodowanym klientom dochodzenie swoich roszczeń. Polisa zabezpiecza bowiem proces sprzedaży, zakupu oraz wynajmu nieruchomości.

W iExpert polisę niezbędną do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami kupisz w kilka minut, przez internet lub telefon. Możesz skorzystać z ubezpieczenia obowiązkowego oferowanego przez PZU lub Concordię. Obowiązkową ochronę można dodatkowo rozszerzyć o zakres odpowiedzialności najemcy, podwykonawcy oraz odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe. W ten sposób zabezpieczamy swój budżet przed szkodami, które nie wynikają bezpośrednio z naszej działalności.

 

Sprawdź ofertę »