Zarówno osoby rozpoczynające działalność, jak i przedsiębiorcy już prowadzący działalność po zawarciu ubezpieczenia OC mają obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie polisy.

Jakie dokumenty są wymagane przez KNF

Przedsiębiorca rozpoczynające działalność w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów celem rejestracji w KNF, jednym z nich jest oryginał zawartej polisy odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku kontynuacji ubezpieczenia OC, biuro usług płatniczych ma obowiązek przesłania do KNF dokumentu polisy maksymalnie w terminie 7 dni od rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej. Może być to zarówno oryginał polisy OC lub jej wyraźna kserokopia.

Jeśli nie dostarczysz polisy OC

Nie dostarczenie polisy OC biura płatniczego wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi. Są dwa przypadki, w których taka kara może zostać nałożona na przedsiębiorce prowadzącego biuro usług płatniczych:

  • brak polisy OC biura usług płatniczych
  • nie dostarczenie dokumentów potwierdzających zawarcie polisy w ciągu 7 dni

W przypadku przekroczenia terminu 7 dni na biuro usług płatniczych może zostać nałożona kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, a maksymalny wymiar kary to 100.000 zł.

 

Masz wątpliwości odnośnie polisy OC Biura Usług Płatniczych? Skontaktuj się z naszym Doradcą Klienta:

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl