Niepełna ochrona w zakresie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy w przypadku pojawienia się roszczenia często powoduje konieczność pokrycia roszczenia z własnej kieszeni. Dobrze obrazuje to poniższy przykład.

Błąd biura a polisa OC

Biuro rachunkowe obsługiwało przedsiębiorcę – osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, w zakresie prowadzenia księgowości uproszczonej. W wyniku nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej przedsiębiorca otrzymał od biura rachunkowego błędną informację o wymiarze podatku, który powinien zostać uiszczony na rzecz Urzędu Skarbowego przy składaniu deklaracji podatkowej.

W toku kontroli skarbowej przedsiębiorca został obciążony mandatem karno-skarbowym (550 zł) oraz kwotą domiaru podatkowego wraz z odsetkami w wysokości 450 zł. Aby ustalić, z czyjej winy wynikły nieprawidłowości, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie towarzyszące temu okoliczności.

Przedsiębiorca dostarczył wymagane umową dokumenty na czas, powiadomił o zatrudnieniu nowych pracowników oraz złożył prawdziwe oświadczenia. Nie zaistniały więc przesłanki, które uniemożliwiły prawidłowe rozliczenie. Zatem do błędnego złożenia deklaracji doszło z winy biura rachunkowego.

Dwie możliwości dochodzenia roszczeń

Przedsiębiorca ma dwie możliwości dochodzenia swoich praw – na drodze sądowej lub z polisy odpowiedzialności cywilnej biura, jeżeli zakres ochrony był rozszerzony o wykonywanie określonych czynności doradztwa podatkowego w ramach polisy OC dobrowolnej.

Przedmiotem roszczenia była w tej sytuacji kwota mandatu karno-skarbowego (550 zł) oraz kwota odsetek (450 zł) związanych z nieuregulowaniem podatku w prawidłowej wysokości. Z uwagi na fakt, że biuro rachunkowe nie posiadało rozszerzenia ochrony o uproszczoną księgowość, to roszczenie w wysokości 1 tys. zł zostało pokryte z majątku biura.

Kwota samego domiaru podatkowego nie została w tej sytuacji pokryta z polisy OC, ponieważ przedsiębiorca niezależnie od błędu biura rachunkowego zobowiązany był do zapłacenia prawidłowej kwoty podatku.

Księgowość uproszczona poza obowiązkiem

Prowadzący biura rachunkowe powinni pamiętać, że w obecnym stanie prawnym, tj. po zmianach związanych z nowelizacją ustawy o rachunkowości i doradztwie podatkowym oraz wejściem w życia nowego rozporządzenia MF w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czynności związane z księgowością uproszczoną nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Chcąc zapewnić sobie ochronę w zakresie określonych czynności doradztwa podatkowego należy pamiętać o rozszerzeniu ochrony ubezpieczenia obowiązkowego poprzez wykupienie OC dobrowolnego. Objęcie ochroną czynności doradztwa podatkowego dla minimalnej sumy gwarancyjnej 20 tys. zł to dodatkowy koszt 95 zł rocznie.

Dobrowolne OC rozszerzeniem ochrony

Rozszerzenie ochrony poprzez wykupienie polisy dobrowolnej jest możliwe w każdym momencie. Te podmioty, które nie zawarły ubezpieczenia dobrowolnego przy okazji obowiązkowego OC mogą w każdej chwili. Intuicyjny kalkulator online pozwala wykupić OC dobrowolne w dowolnym momencie na rok, jeśli jednak biuro rachunkowe chce, by okres ochrony dobrowolnej i obowiązkowej pokrywał się – wystarczy czy skontaktować się z Doradcą Klienta i zawrzeć polisę na okres zgodny z obowiązkowym OC biura rachunkowego.

Właściciel firmy zlecający usługi księgowe zewnętrznej firmie, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Dlatego biuro księgowe powinno mieć ochronę ubezpieczeniowa dopasowaną do rodzaju świadczonych usług. W przeciwnym razie będzie zmuszone do pokrycia szkody z własnego majątku.

Potrzebujesz wsparcia w doborze kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej biura rachunkowego? Napisz do nas.

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl