Interpretacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych została przygotowana w oparciu o stanowisko Ministerstwa Finansów i Polskiej Izby Ubezpieczeń szczegółowo odnosi się do trzech zagadnień:

  • spełnienia obowiązku posiadania polisy OC agencji ochrony (tj. w jakich sytuacjach dobrowolne ubezpieczenie agencji ochrony zawarte przed 1 stycznia 2014r. spełnia wymogi ustawowe)
  • ubezpieczenia spółek kapitałowych oferujących usługi ochrony osób i mienia
  • ubezpieczenia spółek cywilnych agencji ochrony

Przed wejściem w życie ustawy przedsiębiorstwa prowadzące tego typu działalność ubezpieczały się dobrowolnie od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów przygotowaną w odpowiedzi na zapytanie organizacji branżowej o ważność dotychczasowych ubezpieczeń, podmioty, które posiadają polisę dobrowolną zawartą przed wejściem w życie obowiązkowego ubezpieczenia nie zawsze ten obowiązek spełniają.

OC musi być zgodne z rozporządzeniem MF

Nawet wówczas, gdy suma ubezpieczenia jest wyższą niż ta wymagana w rozporządzeniu MF, nie oznacza to, że firma świadcząca usługi ochrony spełnia obowiązek ubezpieczenia. Zawarte przez przedsiębiorców dobrowolne polisy OC mogą się bowiem różnić zakresem ochrony ubezpieczeniowej niż ten określony nowym rozporządzeniem – np. szerszym katalog wyłączeń, kwotowym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela – franszyza integralna lub udział własny, jak i innym wyznacznikiem zakresu czasowego ochrony ubezpieczenie OC agencji ochronyubezpieczeniowej (tzw. triggerem).

Jeśli natomiast dobrowolne ubezpieczenie OC jest w pełni zgodne z zakresem podmiotowym wskazanym w rozporządzeniu MF z dnia 9 grudnia 2014 r., a sumy gwarancyjne są tożsame lub wyższe z tymi określonymi w rozporządzeniu wówczas nie ma potrzeby zawierania dodatkowego ubezpieczenia.

Ministerstwo Finansów argumentuje swoje stanowisko tym, że zakłady ubezpieczeń wychodząc naprzeciw prośbom przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia, akceptowały możliwość wypowiedzenia dotychczas posiadanego ubezpieczenia dobrowolnego.

OC grup kapitałowych

Interpretacja Ministerstwa Finansów odnosi się także do grup kapitałowych, które są popularną formą prowadzenia działalności na rozdrobnionym rynku agencji ochrony w Polsce. Zgodnie z odpowiedzią ministerstwa nie ma prawnej możliwości objęcia grupy kapitałowej jedną umową ubezpieczenia obowiązkowego, obejmującą wszystkich członków grupy i z jedną sumą gwarancyjną na wszystkie spółki. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów obowiązek ubezpieczenia spoczywa na przedsiębiorcach, a więc na poszczególnych członkach grupy.

OC spółek cywilnych

W przypadku spółek cywilnych obowiązkowi ubezpieczenia podlega działalność gospodarcza tego wspólnika, który posiada koncesję. Przykładowo: jeśli spółkę cywilną tworzy dwóch wspólników, a tylko jeden ma koncesję, to powinna zostać zawarta jedna polisa, ubezpieczającym może być sc, a ubezpieczonym wspólnik z koncesją; jeśli wszyscy wspólnicy posiadają koncesje, to wg organu koncesyjnego każdy z nich podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

Podstawa prawna

Powyższa interpretacja jest odpowiedzią Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego podstawą jest stanowisko Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów z dnia 14 maja 2014r. (znak: FN6/714/52-2/LPM/RD-44877/2014) oraz stanowisko Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 28 kwietnia 2014 r (znak PIU 663/2014).

 

Masz wątpliwości czy posiadasz właściwe ubezpieczenie lub wydaje Ci się, że posiadasz nieodpowiednie ubezpieczenie? Nasz doradca pomoże dobrać odpowiednią polisę agencji ochrony.

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl