Zmiana terminu wpłaty

Zmienia się termin dokonania należnej wpłaty. Teraz Biura Usług Płatniczych mają czas na zapłatę kosztów nadzoru do 31 maja każdego roku. Co istotne, nie będzie to już płatność w formie zaliczek, ale jedna całościowa kwota.

Kolejna zmiana to termin publikacji Komunikatu Przewodniczącego KNF. Dane do wyliczenia wpłaty, wg nowego Rozporządzenia będą ogłaszane do 30 kwietnia. Podstawą do obliczenia należnej opłaty jest całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez BUP, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość opłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie.

Zmiany w raportowaniu – eDeklaracje

Deklarację o wysokości należnej wpłaty BUP musi złożyć w formie dokumentu elektronicznego, do 10 dni od terminu na uiszczenie wpłaty. Złożenie deklaracji odbywać się będzie tylko przez system eDeklaracje, dostępnym pod adresem deklaracje.knf.gov.pl. Dlatego konieczny jest dostęp do aplikacji. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wskazujemy w nim podmiot lub podmioty, dla których składane będą Deklaracje oraz 5 ostatnich cyfr mikro kodu, czyli indywidualnego numeru rachunku BUP. Wygenerowany wniosek można przekazać do KNF w formie papierowej lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu ePUAP.

Termin należnej wpłaty za 2019 rok

Termin 30 września obowiązywał biura zarejestrowane w bazie BUP w 2018 roku lub wcześniej. Kwota całkowita została w tym wypadku pomniejszona o kwotę zaliczki wpłaconej w kwietniu bieżącego roku. Biura, które rozpoczęły lub rozpoczną swoją działalność w 2019 roku należną kwotę wpłacą dopiero w przyszłym roku.

Rejestracja BUP w KNF a polisa OC

Biuro Usług Płatniczych rozpoczyna swoją działalność z dniem wpisu do rejestru biur usług płatniczych. Warunkiem jest złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego kompletu dokumentów, jednym z nich jest oryginał zawartej polisy odpowiedzialności cywilnej. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia OC, biuro ma obowiązek przesłania do KNF dokumentu polisy. Niedopełnienie tego obowiązku grozi mandatem, dlatego iExpert dopełnia formalności w imieniu Klienta.

Sprawdź ofertę>>