Nowe obowiązki zarządców nieruchomości

To już ostatnia chwila, żeby złożyć deklarację o sposobie ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). To nowy obowiązek nałożony na zarządców nieruchomości. Osoby władające budynkami powinny dopełnić formalności do końca czerwca.

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację o źródle ciepła do CEEB w wyznaczonym terminie. Dla budynków powstałych po 1 lipca 2021 roku wynosi on 14 dni. Z kolei w przypadku budynków, które zostały wybudowane przed 1 lipca 2021, czas na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.

Niedostarczenie informacji w terminie wiąże się z nałożeniem grzywny. Kara nakładana na właściciela lub zarządcę nieruchomości – ma zgodnie z ustawą – wynosić 500 złotych, ale jeśli sprawa trafi na drogę sądową, można zapłacić nawet 5 000 złotych. Kara za niedopełnienie przepisów może być odczuwalna zwłaszcza, gdy zarządza się kilkoma nieruchomościami, a to częsta specyfika firm zajmujących się administrowaniem nieruchomościami.

Czy zarządca otrzyma odszkodowanie z polisy OC?

Niedopełnienie nowego obowiązku nałożonego przesz ustawodawcę może skutkować grzywną. Towarzystwo ubezpieczeniowe może ją pokryć z polisy OC zarządcy, ale pod pewnymi warunkami.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela zaistnieje wówczas, gdy kara grzywny za niezłożenie deklaracji będzie nałożona na właścicieli budynku lub zarząd wspólnoty, nie na zarządcę nieruchomości.

Kluczowe jest ustalenie na kim ciąży dopełnienie formalności wobec samorządów i administracji rządowej. Kwestie te reguluje zwykle umowa o zarządzaniu nieruchomością zawarta miedzy właścicielami budynku a firmą zarządzającą, a także konstrukcja zarządu. Jest to podstawa do wypłacenia odszkodowania, ponieważ umowa wprost wskazuje jaki zakres czynności właściciel, bądź zarząd powierza zarządcy nieruchomości.

Nowe obowiązki a odpowiedzialność zawodowa

Nowe ustawowe obowiązki wobec właścicieli nieruchomości i zarządców powiększają katalog czynności, które spoczywają na barkach firm zajmujących się zarządzaniem. Czy powstanie odpowiedzialność z tytułu obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości zależy od konstrukcji umowy ze wspólnotą mieszkaniową, rodzaju zarządu we wspólnocie mieszkaniowej. Czyli ustalenia na kim ciążą obowiązki informacyjne względem administracji rządowej i samorządowej.

Jeśli kara za niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy została nałożona na osobę trzecią, a odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody będzie zarządca, można domagać się pokrycia szkód z OC zarządcy nieruchomości.

Masz pytania? Zadzwoń:533 977 154