iExpert we współpracy z PZU i Izbą Architektów RP stara się rozbudowywać zakres ochrony architektów w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponad poziom wymagany prawem.

W tym roku w ramach składki OC wszyscy członkowie Izby otrzymali dodatkowo ubezpieczenia ochrony prawnej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczyciel pozostawił także dostępne wcześniej w programie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warto podkreślić, że rozszerzenia włączono bez podnoszenia składki. Narzędzia te mają wspierać architektów w codziennej pracy, a także w życiu prywatnym przypominamy więc o możliwościach, jakie stwarzają.

Prawnik dla architekta

Ubezpieczenie ochrony prawnej to rozwiązanie, które ma pomóc architektom w sytuacji powstania roszczenia lub prawdopodobieństwa jego powstania.

Polisa zapewnia pokrycie lub zwrot kosztów ochrony prawnej poniesione w celu obrony praw architekta w postępowaniach toczących się przeciwko niemu jako podejrzanemu czy oskarżonemu. Dotyczy to tylko czynów popełnionych przez niego przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Polisa pokryje koszty m.in.:

  • wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego,
  • koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i koszty postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej,
  • postępowania egzekucyjnego, jeśli ubezpieczony jest wierzycielem.

Najpierw warto skorzystać z mediacji

Pokrycie kosztów obrony i postępowań nie wyczerpują jednak całego zakresu. Zanim sprawa trafi do sądu można skorzystać z mediacji pozasądowej, a także z postępowania sądu polubownego. Celem tej formy wsparcia jest utrzymanie poprawnych relacji architekta np. z inwestorem i nie dopuszczenie do ich pogorszenia.

Ubezpieczenie umożliwia także zasięgnięcie informacji i opinii prawnych oraz przesyłanie dokumentów. Jeśli architekt nie ma swojego prawnika, może także liczyć na polecenie właściwej osoby ze strony PZU.

W ubezpieczeniu ochrony prawnej podstawą wypłaty świadczenia są dowody dokumentujące poniesienie kosztów lub obowiązek ich zapłaty przez ubezpieczonego, dlatego tak istotne jest gromadzenie wszelkich dokumentów dotyczących sprawy.

Aby otrzymać wsparcie prawne, należy skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU pod numerem telefonu 22 505 16 04. Po 24 godzinach (w dni robocze) lub po 72 godzinach (w pozostałe dni) z architektem kontaktuje się przedstawiciel zespołu prawnego w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, uzupełnienia dokumentacji oraz poznania preferowanego przez architekta rozwiązania sprawy.

Ochrona także w życiu prywatnym

Kolejna nowość to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Jeśli architekt wyrządzi szkodę osobie trzeciej (np. jadąc na rowerze zarysuje na parkingu inny samochód), jej roszczenie zostanie pokryte do sumy 15 tys. zł.

Od ubiegłego roku wszyscy architekci objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 25 tys. zł. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obejmuje m.in. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie Polski. Gwarantuje też świadczenie za leczenie uciążliwe oraz usługi powypadkowe typu assistance na terenie kraju.

Ponieważ architekt jest zwykle osobą aktywną, przez częstą obecność na budowach narażoną na różnego rodzaju zdarzenia, odszkodowanie z ubezpieczenia NNW może być cennym wsparciem w razie wypadku.

Robert Popielarz

 

Pełną ofertę ubezpieczeń dla architektów można znaleźć tu Kliknij >