Wynajmując mieszkanie, pozostawiamy naszą nieruchomość w rękach obcej osoby, jako zabezpieczenie mając zazwyczaj jedynie kaucję. Musimy jednak pamiętać, że nie wszystkie szkody, które mogą powstać na naszym mieniu, zostaną pokryte z takiej polisy.

Nawet mając ubezpieczenie mieszkania, które obejmuje przede wszystkim ochronę od zdarzeń losowych (np. powodzi, pożaru czy zalania), nie jesteśmy w pełni chronieni. W przypadku gdy najemca zniszczy sprzęt AGD/RTV, jego pies zniszczy tapicerkę, a dziecko wybije szybę, ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do wypłaty odszkodowania ze standardowej polisy nieruchomości.

Nie wszystkie szkody pokryjesz z kaucji

Przed takiego rodzaju szkodami zazwyczaj chronimy się, pobierając kaucję. Niestety kaucja – nawet wysoka – nie zawsze wystarczy na pokrycie szkód. Na przykład jeśli zniszczeniu ulegnie parkiet czy ściany, naprawa może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Rzadko pobieramy od najemcy kaucję tak wysoką, że wystarczyłaby na pokrycie takiego wydatku.

Dodatkowe zabezpieczenie w postaci OC najemcy to ważne uzupełnienie tej luki w ochronie naszego mienia! Żeby spać spokojnie, należy mieć pewność, że najemca, z którym podpisujemy umowę, wykupił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy, które gwarantuje ochronę nawet na sumę 2 milionów złotych!

OC najemcy uzupełni lukę w ochronie

OC najemcy jest nie tylko świetnym uzupełnieniem kaucji, może też stanowić jej alternatywę – bardziej atrakcyjną dla najemcy, ponieważ przy niższym koszcie zapewnia większą ochronę. Ta forma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest przypisana do konkretnej osoby (w odróżnieniu do ubezpieczenia mieszkania, które jest przypisane do wskazanej nieruchomości).

Pozwala pokryć szkody, które najmujący nasze mieszkanie (lub jego zwierzę, dziecko bądź osoba przez nie zatrudniona, np. do sprzątania) wyrządzi np. na meblach czy sprzęcie AGD, ale też na elementach stałych, jak ściany czy parkiet, armatura itp. Ubezpieczyciel pokryje też koszty związane z odnową np. zalanego sufitu sąsiadów.

OC najemcy to nieduży wydatek – składki zaczynają się od 48 zł za rok ochrony, a to niecałe 14 groszy dziennie! Tylko za pośrednictwem iExpert wniosek o ubezpieczenie można złożyć szybko i wygodnie przez internet. Najemca może więc wykupić OC w kilka minut tutaj , polisę otrzyma na swój email.

Uzupełnij umowę najmu o odpowiedni zapis

Lukę w ochronie dostrzegły także władze Mieszkanicznika – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem. W nowej wersji wzoru umowy najmu Stowarzyszenie dodało odpowiednią klauzulę, która zabezpieczenia interes właściciela mieszkania. Rekomendowany zapis brzmi następująco:

§ 9 Ubezpieczenie najemcy

  1. Wynajmujący i Najemca zgodnie ustalają, że nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Lokalu, Najemca wykupi na własny koszt polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (dalej „Ubezpieczenie”) oraz będzie ją utrzymywał (opłacał składki) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy najmu. Zakres Ubezpieczenia będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Najemcy za szkody powstałe w mieniu znajdującym się w przedmiocie najmu na sumę Ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

  2. W przypadku dokonania Ubezpieczenia Najemca prześle skan polisy Wynajmującemu mailem na adres: …………

  3. W przypadku niewykupienia Ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Najemca oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód w mieniu znajdującym się w Lokalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkody te powstaną na skutek działań zawinionych przez Wynajmującego.

Zaktualizowany wzór umowy dostępny jest dla Członków Stowarzyszenia po zalogowaniu do systemu.

 

Szczegółów oferty i link do wniosku online znajdują się na stronie produktu OC najemcy.

Na wszelkie pytania odpowiedzą także nasi specjaliści, dostępni pod numerem telefonu 22 646 42 42