Regres ubezpieczeniowy to w dużym skrócie termin oznaczający, że ubezpieczyciel może zwrócić się do ubezpieczonego o zwrot całości lub części wypłaconego odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi jednak udowodnić, że do szkody doszło w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeśli rażące niedopełnienie obowiązków potwierdzi się, to ubezpieczyciel wprawdzie wypłaci odszkodowanie, ale może domagać się od rzeczoznawcy jego zwrotu.

Czym jest rażące niedbalstwo

Kiedy występuje zdarzenie, które można określić jako rażące niedbalstwo? Niestety polski system prawny nie definiuje precyzyjnie tego pojęcia. Jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego definiuje je w następujący sposób:

„Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy w tej postaci decyduje więc zachowanie się przez nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej”.

Brak jasnego określenia pozostawia pole do interpretacji dla ubezpieczycieli i sądów. Dla osoby ubezpieczonej to mało komfortowa sytuacja, dlatego warto wyeliminować ryzyko niekorzystnego orzeczenia. Wykupienie prawa do regresu daje rzeczoznawcy majątkowemu gwarancję, że nawet w przypadku powstania szkody na skutek rażącego niedbalstwa rzeczoznawcy lub jego pracownika, ubezpieczyciel nie może domagać się zwrotu odszkodowania.

Pewność niewielkim kosztem

Koszt rozszerzenia zakresu o regres to podwyższenie składki tylko o około 10 proc., wydaje się więc, że nie jest to wygórowana cena za pewność, że pomimo popełnionych błędów i zaniedbań szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.
Składając wniosek o obowiązkowe OC w iExpert, wystarczy zaznaczyć na wniosku odpowiednią opcję. Jeśli ktoś ma już polisę i chciałby rozszerzyć jej zakres o regres, prosimy o kontakt z naszym konsultantem, który wystawi aneks do już zawartej polisy.

Przypominamy, że tylko w iExpert polisę OC rzeczoznawcy majtkowego można zawrzeć bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku przez internet trwa kilka minut, a polisę wysyłamy pod wskazany adres email. Do polisy dołączamy certyfikat, który w prosty sposób można załączyć do operatu szacunkowego, tak jak wymagają tego aktualne przepisy.

W razie wątpliwości pomogą Państwu doświadczeni doradcy zajmujący się ubezpieczeniami zawodowymi od 12 lat.

Lidia Machalska
Kom: 502 913 541


Oblicz składkę obowiązkowego OC rzeczoznawcy majątkowego >>