Zmiany miały na celu zabezpieczyć zarówno przedstawicieli branży nieruchomości – określając katalog czynności, które mogą wykonywać – o czym pisaliśmy tutaj >> – oraz klientów, którzy po deregulacji mieli problem z dochodzeniem roszczeń od nieuczciwych przedsiębiorców.

Wsparcie klientów

Zmiany przepisów, które zapowiada resort budownictwa przewidują, że za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawca majątkowy, pośrednik lub zarządca nieruchomości zapłaci wysoką karę finansową. Pomysł, by zdyscyplinować nieuczciwych przedsiębiorców powstał przede wszystkim, by ułatwić klientom tych profesji dochodzenie w swoich roszczeń.

Wielu przedsiębiorców rozpoczynając działalność pośrednika nieruchomości, zarządcy nieruchomości czy rzeczoznawcy majątkowego po otwarciu zawodu, rezygnowało z ubezpieczenia OC z powodu braku sankcji za jego brak. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że ustawodawca przed trzema laty zrezygnował z powołania organu nadzorczego i nie przewidział sankcji dla osób, które nie wywiązują się z przepisów ustawy.

Dziś osobom, które zostały poszkodowane przez pośrednika czy rzeczoznawcę, trudno jest uzyskać odszkodowanie w sądzie z tytułu wyrządzonej szkody.
Dzięki karom za brak OC poszkodowanemu będzie łatwiej dochodzić odszkodowania.

Kary za brak ubezpieczenia

Projekt zakłada, że kary powinny być wysokie. Ich powiązanie z przeciętnym wynagrodzeniem sprawia, że mogą być bardzo dotkliwe – biorąc pod uwagę wysokość średniej pensji w 2015 r., kary wahałyby się w przedziale od 8 do 40 tys. zł.

W wypadku rzeczoznawcy majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami kary za brak OC wyniosą od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Dziś kara wyniosłaby od 8 do 20 tys. zł.

Najwyższe restrykcje wprowadzane są wobec zarządców nieruchomości. Przedstawiciele tej profesji mogą zapłacić za brak polisy OC nawet 40 tys. zł, gdyż resort przewidział kary od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Brak prawa wykonywania zawodu

Kary przewidziane są nie tylko za brak polisy. Nieuczciwi rzeczoznawcy – bez prawa wykonywania zawodu, mogą zostać ukarani sankcją w wysokości do 50 tys zł. Dziś grzywna to tylko 5 tys. zł. Ministerstwo tłumaczy, że tak rygorystyczna sankcja ograniczy ryzyko, że wyceną nieruchomości będą zajmować się osoby nieuprawnione.

Kara ma by nakładana w formie decyzji administracyjnej. Na jej zapłatę ukarany będzie miał 14 dni. Jeżeli nie zapłaci, sankcja będzie ściągana na podstawie przepisów o egzekucji w administracji.

Kto sprawdzi pośrednika, zarządcę i rzeczoznawcę?

Resort infrastruktury i budownictwa uczyni Izbę Handlową organem nadzorczym, który będzie sprawował kontrolę w zakresie OC nad pośrednikami nieruchomości, zarządcami nieruchomości i rzeczoznawcami majątkowymi.

Skąd taki pomysł, by karać za brak OC Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tłumaczy, że obecnie zdarza się, że wykonujący ten zawód nie mają OC, choć jest mni dołączyć ten dokument, jego klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Kary będą się przedawniać dopiero po upływie trzech lat, liczonych od dnia powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
Natomiast w wypadku operatu szacunkowego dane na temat OC powinny być do niego dołączone

Ponadto projekt przewiduje, że obowiązkowo do umowy zarządzania lub pośrednictwa mają być dołączane kopie dokumentu ubezpieczenia. Dzięki temu poszkodowanemu łatwiej będzie dochodzić odszkodowania w sądzie.

 

Nowe uprawnienia dla profesjonalistów

Ministerstwo w projekcie ustawy przywraca definicję pośrednictwa i zarządzania. Na skutek deregulacji, w 2014 roku usunięto te zapisy z ustawy – brak definicji przysporzył w praktyce sporo problemów. Pojawiały się wątpliwości co dokładnie należy do czynności związanych z zarządzaniem oraz pośrednictwem.
Poza licznymi uprawnieniami, które przewiduje nowelizacja – o których pisaliśmy tutaj – resort przewiduje też możliwość zawierania umów pośrednictwa i zarządzania w formie elektronicznej.

Nad projektem zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami ministerstwo pracuje od wielu miesięcy. Propozycja została skierowana na Komitet Stały Rady Ministrów.