Jaki ma być podział?

Rzeczoznawcy majątkowi oraz pośrednicy będą musieli wykupić polisę OC na kwotę nie niższą niż 25 tys. euro, a zarządcy nieruchomości – 50 tys. euro.

Zakres obligatoryjnej odpowiedzialności cywilnej (OC) zarządcy nieruchomości za świadczone przez niego usługi nie będzie już z góry określony tak jak obecnie. Ma jednak wynikać z jego obowiązków i czynności ustalonych w umowie z właścicielem zarządzanego budynku. To skutek zmiany definicji takiej działalności, która zacznie obowiązywać od przyszłego roku wraz z wejściem w życie tzw. deregulacji zawodu.

Obecnie ustawa o gospodarce nieruchomościami konkretnie wskazuje główne zadania zarządcy nieruchomości: zajmuje się on bieżącym administrowaniem nieruchomością oraz podejmuje decyzje i czynności niezbędne np. do zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości czy bezpieczeństwa użytkowania i właściwej jej eksploatacji. Do takich czynności musi również odnosić się wymagane ustawowo ubezpieczenie OC zarządcy.

Od 2014 r., po nowelizacji ustawy, zarządca ma po prostu działać na podstawie pisemnej umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości. W konsekwencji obowiązkowa polisa OC będzie obejmowała szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością z wyjątkiem określonych w rozporządzeniu wykonawczym ministra finansów (MF) w sprawie tego ubezpieczenia.

W projekcie tych rozporządzeń znajduje się też lista przypadków, w których OC nie pokrywa szkód, które wyrządzi ubezpieczony, np. zapłaty kar umownych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi umowy OC zawarte na starych zasadach mają obowiązywać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń. Resort planuje, że stanie się to 1 stycznia 2014 r.