Zanim przystąpi się do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agencji ochrony warto zapoznać się czym jest regres i jakiego rodzaju zabezpieczenie gwarantuje. Najprościej rzecz ujmując wykupienie regresu gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa pracownika lub właściciela firmy ochroniarskiej.

Zwrot wypłaconego odszkodowania

Przykładem regresu ubezpieczyciela jest przypadek agencji ochrony, która realizowała zlecenie na ochronę osiedla. Z jednego z pomieszczeń wspólnych skradziono 4 rowery o łącznej wartości 5 tys. zł. Roszczenie zostało zgłoszone do ubezpieczyciela, który w toku likwidacji szkody udowodnił brak zachowania należytej staranności przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu książki dyżurów.

Roszczenie zostało uznane przez ubezpieczyciela, a poszkodowane osoby otrzymały wypłatę odszkodowania. Mimo to ponieważ umowa ubezpieczenia OC została zawarta z zachowaniem prawa ubezpieczyciela do regresu (firma nie wykupiła prawa do regresu), towarzystwo dochodziło zwrotu wypłaconego odszkodowania od agencji ochrony.

Regres, czyli rażące niedbalstwo

Przez rażące niedbalstwo rozumie się niezastosowanie minimalnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. Praktyka pokazuje, że w przypadku agencji ochrony zaniedbanie pracownika lub właściciela może przyczynić się do powstania szkody i wystąpienia klienta z roszczeniem odszkodowawczym. Przykłady można mnożyć: zaśniecie pracownika podczas dyżuru, nie przeprowadzenie obchodu o wskazanej porze, pozostawienie obiektu bez nadzoru a nawet… nie prowadzenie książki dyżurów jest uznawane za rażące niedbalstwo.

Praktyka pokazuje, że większość szkód w przypadku agencji ochrony to efekt błędów pracowników, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków służbowych – pełnią niewystarczający nadzór nad ochranianym obiektem, lub opuszczają stanowiska pracy. Takie zachowania pracowników mogą być uznane przez ubezpieczyciela za rażące niedbalstwo.

Skutki nie wykupienia regresu

Rezygnacja z wykupienia regresu sprawia, że w przypadku zaniedbania pracownika, ubezpieczyciel może zwrócić się do agencji ochrony o zwrot całości lub części wypłaconego odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi jednak udowodnić, że do szkody doszło w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeśli rażące niedopełnienie obowiązków potwierdzi się, to ubezpieczyciel wprawdzie wypłaci odszkodowanie, ale będzie domagać się od agencji ochrony jego zwrotu.

Wykupienie regresu pozwala ograniczyć ryzyko zawodowe. Firmy, które posiadają to rozszerzenie, mają gwarancję, że towarzystwo ubezpieczeniowe uzna odpowiedzialność i pokryje roszczenie z polisy OC agencji, nie analizując uprzednio ewentualnych zaniedbań i zaniechań pracowników oraz właściciela przedsiębiorstwa.

UWAGA: wina umyślna pracowników i właściciela jest poza ochroną ubezpieczenia OC agencji ochrony, niezależnie czy przedsiębiorca wykupił regres czy pozostawił ubezpieczycielowi prawo do regresu. Agencje ochrony zlecające część zadań podwykonawcom, powinny także pamiętać, że ubezpieczyciele nie umożliwiają wykupienia regresu wobec działań podwykonawców.

Koszt wykupienia regresu

Zwykle rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o regres to wzrost około 10 procent składki. Koszt niewielki za poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pewność, że pomimo popełnionych błędów i zaniedbań szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Właściciel agencji ochroniarskiej nie może mieć pewności, że zlecone zadania będą wykonane z należytą starannością. Powierzenie obowiązków nawet kompetentnym i odpowiedzialnym pracownikom, nie daje gwarancji, że szkoda nie wystąpi. Rozszerzenie o regres pozwala znacząco zminimalizować ryzyko zawodowe, także w branży ochrony.

 

Zastanawiasz się czy twoja polisa OC agencji ochrony chroni Cię kompleksowo?

Napisz do nas lub zadzwoń 22 646 42 42