Biura Usług Płatniczych podlegają obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia

 Biura i Instytucje Usług Płatniczych, których miesięczna wartość transakcji nie przekracza 500 tys. euro (zgodnie z obowiązującym kursem jest to 2 232 000 złotych) i które wykonują jedynie usługę przekazu pieniężnego na terytorium RP, będą podlegały obowiązkom rejestracyjnym, sprawozdawczym oraz dotyczącym zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej, a także niekaralności osób zarządzających.

Warunki świadczenia usług płatniczych oraz prawa i obowiązki uczestników obrotu:

 - konieczność wniesienia kapitału założycielskiego w wysokości od 20 tys. euro do

125 tys. euro w zależności od zakresu usług;

 - posiadanie funduszy własnych dostosowanych do podejmowanego ryzyka, zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością;

 - posiadanie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji, zleconych przez klientów;

 - instytucja płatnicza ponosi odpowiedzialność za działania agentów i podmiotów, z którymi zawarła umowę;

 - osoba zarządzająca biurem nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

 - warunkiem jest wpis do rejestru, prowadzonego przez KNF oraz zawarcie umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji (konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w KNF).

 Do 24.IV.2012r. każde Biuro Płatnicze musi uzyskać zezwolenie z czym wiąże się wykupienie polisy.

Wszyscy świadczący usługi BUP zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Sprawdź szczegółową ofertę ubezpieczenia OC