Samorządy zawodowe wskazują wady

Deregulacja w niektórych środowiskach zawodowych spotyka się z pozytywnym odbiorem, w innych jak na przykład w zawodzie architekta, inżyniera budownictwa i urbbox_inzynier2anisty, wywołuje poruszenie i niezgodę na wprowadzane zmiany. Duży niepokój środowiska zawodowego architektów i inżynierów budownictwa wywołały zwłaszcza rozwiązania przewidujące zmniejszenie czasu praktyki zawodowej na rzecz zaliczania praktyk studenckich i formy nadawania uprawnień budowlanych. Według jego przedstawicieli wymóg wykształcenia i odpowiednio długiej praktyki zawodowej stanowią ważną i niezbędną formę weryfikacji osób, które mają pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, przesądzając o stanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zmiany dotyczące zawodu inżyniera:

 1. wprowadzenie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej (mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej);

 2. podziału specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

 • telekomunikacyjnych,

 • elektrycznych i elektroenergetycznych;

 • cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

 1. stworzenie możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika lub mistrza;

 2. opcja zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na podstawie ukończenia odpowiednich studiów technicznych;

 3. stworzenie możliwości uzyskiwania przez osoby posiadające dyplom inżyniera uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. skrócenie wymiaru praktyki projektowej, tj. z 2 lat do 1 roku;

 5. możliwość uznania praktyki studenckiej za praktykę zawodową (w części lub całości);

 6. skreślenia rzeczoznawstwa budowlanego z listy samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

Zmiany dot. samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów:

 1. likwidacja samorządu zawodowego urbanistów;

 2. zobowiązanie do członkostwa w Izbie Architektów osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności ;

 3. wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez Krajową Izbę Architektów oraz Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa listy rzeczoznawców budowlanych.

Zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej, Polska miała 374 zawodów regulowanych, znajdując się w czołówce krajów Unii Europejskiej. Ograniczenie skali regulacji dostępu do wykonywania zawodów stało się też jednym z priorytetów pakietów antykryzysowych zalecanych krajom UE, będąc m.in. jednym z kluczowych elementów liberalizacji greckiego, hiszpańskiego i włoskiego rynku pracy.

Reforma deregulacyjna jako element szerszej reformy ma w założeniu wpływać na zwiększenie zatrudnienia, zwiększenie dostępności rynku pracy dla osób młodych, przewiduje m.in. ograniczenie liczby samorządów zawodowych, poszerzenie uprawnień dla techników i ułatwienie dostępu do zawodów, wywołuje w Polsce liczne kontrowersje.