Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej ukarał adwokata M.W. karą za dwa przewinienia. Po pierwsze, iż przez ponad półtora roku (od stycznia 2011 do września 2012 r.) zalegał ze składkami na obowiązkowe OC adwokatów na kwotę 1236 zł. Po drugie, że w tym samym okresie nie odbierał korespondencji z Działu Finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej wysyłanej na adres Kancelarii Adwokackiej.

Sąd dyscyplinarny uznał, iż w obu tych przypadkach doszło do złamania zasad etyki zawodowej dotyczących obowiązku posiadania ubezpieczenia OC oraz okazywania szacunku władzom palestry.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury i Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 23 września 2016 r w swoich orzeczeniach podkreślają, że zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, a sposób jego wykonywania jest ściśle określony w ustawie. Konieczne jest przy tym wykonanie obowiązków wynikających z prawa o adwokaturze, między innymi obowiązek posiadania siedziby – kancelarii adwokackiej i obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z wykonywaniem zawodu.

Obowiązek posiadania kancelarii adwokackiej uzasadniony jest potrzebą możliwości nawiązania kontaktu z adwokatem i to zarówno przez organy samorządu, jak i każdego zainteresowanego. Obowiązek opłacenia składek ubezpieczenia OC wiąże się z kolei z potencjalnymi możliwościami wyrządzenia szkody przez adwokata wykonującego swoje obowiązki zawodowe – podkreślił w orzeczeniu Sąd Najwyższy.

Nie można akceptować sytuacji, w której adwokat, członek samorządu zawodowego, dowolnie ustalać będzie sposób przekazywania doń korespondencji, przy czym sposób wskazany przez obwinionego był nieskuteczny. Obowiązkiem adwokata jest także niezwłoczne zawiadomienie Rady Adwokackiej o zmianie adresu Kancelarii Adwokackiej – wskazał Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy wyraził zrozumienie dla złej sytuacji finansowej adwokata, która utrudnia może terminowe opłacenie składek, niemniej jednak stwierdził, że zaniechanie opłacania składek bez porozumienia z Okręgową Radą Adwokacka, która może odroczyć płatność czy rozłożyć na raty  jest nieuprawnione i stanowi według sądu naruszenie etyki zawodowej. Z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej nie można zaakceptować postępowania obwinionego, które polegało na ponad rocznym zerwaniu kontaktu z samorządem – dodał.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 września 2016 r. (sygn. akt SDI 26/16)

 

Co mówi etyka adwokacka

Par. 26 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

Obowiązkiem adwokata jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu według zasad i w sposób ustalony przez Naczelną Radę Adwokacką.

Par. 61 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

Adwokat obowiązany jest okazywać szacunek władzom samorządu adwokackiego.