Zawód fizjoterapeuty stał się zawodem medycznym regulowanym przepisami prawa. Nowelizacja ustawy wprowadziła nową formę wykonywania zawodu fizjoterapeuty, jako indywidualną lub grupową praktykę zawodową. Fizjoterapeuta, który chce wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej musi zarejestrować praktykę zawodową lub podmiot leczniczy. Termin mija 31 października, przy czym organ dokonujący wpisu do rejestru ma na to 30 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku. Musi się znaleźć się w nim również oświadczenie posiadania odpowiedniej polisy OC.

Praktyka zawodowa a podmiot leczniczy

Praktyka zawodowa od podmiotu leczniczego różni się:

  • organem dokonującym wpisu do rejestru,
  • wysokością opłaty za wpis do rejestru,
  • formą organizacyjno-prawną,
  • wymogami lokalowymi,
  • zakresem regulacji regulaminu wewnętrznego,
  • minimalnymi kwotami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Praktykę zawodową może zarejestrować tylko fizjoterapeuta posiadający prawo do wykonywania zawodu, składając wniosek do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Opłata za rejestrację wynosi w tym roku 98 zł, więc znacznie mniej niż w przypadku rejestracji podmiotu leczniczego, gdzie koszt wpisu wynosi 486 zł.

Rejestracji podmiotu leczniczego dokonuje wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Wniosek może złożyć nie tylko fizjoterapeuta, ale także przedsiębiorca, niewykonujący zawodu medycznego. Podmiot leczniczy umożliwia zatrudnienie innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych, wymaga jednak spełnienia restrykcyjnych wymogów lokalowych oraz posiadania ubezpieczenia OC na wyższą sumę niż w przypadku praktyki zawodowej.

Obowiązkowe OC dla fizjoterapeuty

Polisa odpowiedzialności cywilnej jest wymagana do rejestracji zarówno praktyki zawodowej, jak i podmiotu leczniczego.

  • Dla praktyki zawodowej wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000 euro na jedno zdarzenie i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Sprawdź ofertę>>
  • Dla podmiotu leczniczego wymagana suma gwarancyjna to 75 000 euro na jedno i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Sprawdź ofertę>>

Przed dokonaniem wpisu do właściwego rejestru należy, więc wykupić właściwą polisę.

Przed czym chroni obowiązkowe OC

Ubezpieczenie OC pokryje ewentualne skutki szkód wyrządzonych pacjentowi, który może dochodzić od fizjoterapeuty odszkodowania, zadośćuczynienia lub w przypadku uszczerbku, powodującego niezdolność do pracy także renty. Polisa obowiązkowa zabezpiecza w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Nie obejmuje ochrony za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw pacjenta. Przed takim ryzykiem można się chronić wykupując dobrowolne ubezpieczenie OC. Co ważne suma tego ubezpieczenia rozszerza ochronę fizjoterapeuty ponad sumę obowiązkowego ubezpieczenia OC. W praktyce oznacza to, że jeśli rozmiar szkody spowodowanej przez fizjoterapeutę przekroczy sumę obowiązkowego OC ubezpieczyciel uzupełni braki z polisy dobrowolnej.

Fizjoterapeuci, którzy prowadzili działalność gospodarczą i posiadają OC dobrowolne, przed zarejestrowaniem praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego do 31 października muszą zawrzeć obowiązkową polisę OC. Posiadane już OC dobrowolne będzie nadal działało, w taki sam sposób jak opisany wyżej. Z dobrowolnego OC nadal będą mogli korzystać fizjoterapeuci zatrudnieni na etacie, umowę zlecenie lub inną umowę cywilno-prawną z placówką.

 

Obowiązkowe OC fizjoterapeuty