Kary za błędy w JPK_VAT

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli błędy w pliku uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji w nim zawartych, podatnik otrzyma wezwanie do skorygowania konkretnych nieprawidłowości. Od dnia otrzymania wezwania przedsiębiorca ma 14 dni na korektę błędów lub złożenie wyjaśnienia.

Niezłożenie korekty lub wyjaśnień skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy wskazany przez urząd błąd. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe naczelnik urzędu skarbowego nie może nałożyć dodatkowej kary za nieskorygowanie pliku JPK VAT lub brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

W sytuacji, gdy błędy w JPK składanym w imieniu klienta powstaną z winy biura rachunkowego, klient ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania.  W takich sytuacjach biuro rachunkowe chroni polisa obowiązkowego OC oferowana przez iExpert. Obejmuje ochroną przygotowanie ksiąg i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego i pokrywa ewentualne szkody związane z JPK.

Nowa struktura pliku JPK_VAT       

Nowy plik JPK_VAT ma obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku, a nie jak pierwotnie zakładano od 1 stycznia. Najpierw obowiązek obejmie dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2020 roku wszystkich podatników. 

Dokument elektroniczny zawierać będzie :

  • zastaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 i VAT-7K
  • dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia

Jeden przygotowany plik składany będzie za okresy miesięczne, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ze względu na sposób rozliczenia, miesięczny i kwartalny wprowadzone zostaną dwa warianty JPK_VAT. Szczegóły rozliczenia obu plików można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Korzyści i ryzyka zmian

Połączenie dwóch form obligatoryjnych raportów w ramach jednej struktury JPK zmniejszy liczbę dokumentów przesyłanych przez podatników, co oznacza dwukrotnie mniej operacji związanych z ich obsługą. To korzyści nie tylko dla przedsiębiorców, ale także biur rachunkowych. Nowy JPK_VAT wyeliminuje ryzyko powstania niespójności między wysyłanymi plikami JPK_VAT a deklaracjami podatkowymi. W razie błędu wystarczy skorygować jeden plik.

Opracowanie nowej struktury JPK_VAT poprzedziły konsultacje publiczne oraz podatkowe. Większa przejrzystość danych w pozyskiwanych od podatników raportach ma zapewnić szybszą weryfikację i szybszy zwrot nadpłaconych podatków. Zmiana charakteru raportu na deklarację VAT wiąże się z  opisanymi wyżej konsekwencjami karnoskarbowymi. Biuro rachunkowe może się przed nimi skutecznie uchronić, dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu.

 

Sprawdź ofertę»