Regres w praktyce

Nasi specjaliści znają przypadki, w których wyłączenie prawa do regresu (potocznie nazywane regresem ubezpieczeniowym) zapobiegło znacznym wydatkom po stronie biura usług płatniczych.

Przykładem niech będzie BUP prowadzony przez dwie osoby (w formie spółki cywilnej). Jeden ze wspólników przyjmował płatności za energię elektryczną, które miał później przekazać do zakładu energetycznego. Nie zrobił tego jednak w terminie. Po miesiącu do tego samego biura zgłosiły się osoby, które wcześniej dokonały płatności za prąd, z otrzymanymi od operatora wezwaniami do zapłaty z naliczonymi odsetkami. BUP przekazał wówczas płatności do zakładu energetycznego, natomiast zapłatę odsetek za wyrządzoną szkodę zgłosił z polisy OC. Wspólnik odpowiedzialny za szkodę nie pojawiał się przez dłuższy czas w biurze, a w uzasadnieniu przy zgłoszeniu zdarzenia do ubezpieczyciela wskazał, że miał nadzieję, iż obowiązki wypełni jego partner biznesowy. Towarzystwo ubezpieczeń rozpatrywało szkodę jako rażące niedbalstwo – normalnie oznaczałoby to dochodzenie od ubezpieczonego zwrotu odszkodowania, jednak w tym przypadku BUP posiadał polisę wykupione w iExpert, która zawierała rozszerzenie ochrony o wyłączenie prawa ubezpieczyciela do regresu.

Prawo ubezpieczyciela do regresu

W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa są objęte ochroną z polisy OC obowiązkowej (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152). Towarzystwo ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie osobie trzeciej za poniesioną szkodę. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z polskim prawem, jeśli szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, ubezpieczyciel może zwrócić się do sprawcy z roszczeniem regresowym – dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Istnieje możliwość uniknięcia takiej sytuacji dzięki rozszerzeniu polisy o wyłączenie prawa do regresu (potocznie mówimy wtedy o rozszerzeniu o regres).

W dostępnej w iExpert.pl polisie OC obowiązkowej biura usług płatniczych wyłączenie prawa do regresu dostępne jest jako opcja, za opłatą dodatkowej składki. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do tego aby żądać od nas zwrotu wypłaconego odszkodowania..

A czym właściwie jest rażące niedbalstwo ?

O kwalifikacji konkretnego postępowania jako rażącego niedbalstwa rozstrzyga towarzystwo ubezpieczeń (ono likwiduje szkodę i ono podejmuje decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania).

Co do zasady taka decyzja ma charakter ocenny. Ubezpieczyciel podejmuje ją na podstawie zachowania ubezpieczonego, które doprowadziło do szkody – w porównaniu do powszechnie panujących zwyczajów ocenia czy miało miejsce rażące niedbalstwo.

Nie ma żadnej oficjalnej definicji rażącego niedbalstwa. Nie definiuje tego także prawo, możemy jednak opierać się na orzeczeniach Sądu Najwyższego i praktyce stosowanej przez ubezpieczycieli.

Orzeczenie Sądu Najwyższego:

Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy w tej postaci decyduje więc zachowanie się przez nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.03.2004 r., sygn. akt IV CK 151/03.

Nie warto ryzykować i narażać swojego majątku na ogromne ryzyko – zapoznaj się z ofertą iExpert.pl dla Biur Usług Płatniczych >>

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:

Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569
Tel: 22 100 26 07