Kogo obejmie trzecia transza?

Najwięcej, bo około 80 zawodów, do których dostęp ma być ułatwiony, to profesje z branży wydobywczej i geologicznej, które mają osobno opisane w prawie wymogi: dotyczy to zakładów wydobycia węgla kamiennego, brunatnego, metodą głębinową i odkrywkową, zarówno górników strzałowych, jak i operatorów wiertni, a także osób z dozoru górniczego.

Projekt przewiduje także deregulację dostępu do zawodów związanych z ochroną przeciwpożarową – strażaka i inżyniera pożarnictwa. W wyniku zakładanych zmian tłumaczem przysięgłym będzie mógł zostać absolwent studiów wyższych licencjackich – dziś niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich.

Łatwiej będzie zostać też inspektorem ds. jakości żywności czy maklerem. Projekt przewiduje likwidacje egzaminów na maklera giełdy towarowej, zaś przyszły makler giełdy papierów wartościowych zostanie zwolniony z egzaminu, m. in. gdy uzyska dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni, która ma zawartą umowę z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Adwokatom i radcom prawnym otworzy się droga do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaków towarowych. Dziś prawo do tego mają tylko rzecznicy patentowi.

Uproszczenie procedur

Rzeczoznawcy w dziedzinie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych nie będą musieli co trzy lata odnawiać posiadanych uprawnień. Nabór na aplikację rzecznikowską będzie odbywać się będzie nie raz na trzy lata, jak obecnie, ale raz w roku.

Trzecia transza wprowadza także zmiany dla osób prowadzących nadzór inwestorski lub kierujących robotami budowlanymi w zabytkowej nieruchomości. Projekt ustawy zakłada skrócenie z dwóch lat do 18 miesięcy obowiązkowej praktykę osób, które chcą zdobyć takie kwalifikację. Ponadto – w ramach wspomnianej praktyki – będzie można pracować nie tylko przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, ale także do inwentarza muzeum lub przy zabytkowych budynkach.

Ostatnia deregulacja?

Pierwsza transza deregulacji, która objęła 51 zawodów już obowiązuje. Prace nad drugą transzą, dotyczącą 91 profesji są w końcowej fazie legislacyjnej. Rząd planuje jeszcze czwartą transzę, przygotowaną przy współudziale społecznym. Każdy może bowiem zgłosić swoją propozycje.