O interpretację przepisów wystąpił radca prawny prowadzący własną kancelarię. Co miesiąc opłaca składkę członkowską na rzecz samorządu zawodowego i chciałby z tego tytułu pomniejszać swój dochód. Nie bez znaczenia jest fakt, że w składce członkowskiej radców prawnych znajduje się także składka za obowiązkowe OC z tytułu wykonywanych czynności zawodowych.

 

Przynależność do KIRP

Obowiązek przynależności do izby wynika z przepisów, co więcej – warunkuje wykonywanie zawodu. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych przynależność do samorządu zawodowego jest obligatoryjna. Działalność samorządu i ubezpieczenie OC radców prawnych finansowana jest ze składek członkowskich. Ich wysokość oraz zasady uiszczania określa Krajowa Rada Radców Prawnych. Osoba, która jej nie odprowadzi za okres dłuższy niż rok, zostanie skreślona z listy radców prawnych, co oznacza że nie będzie mogła wykonywać zawodu radcy prawnego.

Prawnik, który wystąpił o interpretacje przepisów podnosił, że wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spełniają warunki wymienione w ustawie o PIT. Radca prawny wskazał, że celem ponoszonych kosztów jest osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Fiskus zgodził się z tą argumentacją i potwierdził, że wydatki na obowiązkowe składki członkowskie na rzecz organizacji zrzeszających osoby wykonujące dany zawód mogą być kosztem uzyskania przychodów.

 

Warunek wykonywania zawodu

Składki, które płaci radca prawny są obowiązkowe. Bez ich uiszczenia nie można wykonywać zawodu radcowskiego i uzyskiwać z niego przychodów. Tak więc poniesienie tych wydatków umożliwia istnienie źródła przychodów. Za zaliczeniem składek do podatkowych kosztów przemawia też to, że są one w części przeznaczone na finansowanie obowiązkowego ubezpieczenia radców od odpowiedzialności cywilnej, jaką mogą ponosić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Źródło: Rzeczpospolita