Zdarza się, że jest podstawą do oddalenia powództwa czy odrzucenia roszczenia. Pod warunkiem, że jest właściwie przygotowana i spełnia kilka warunków.

By zgoda była ważna to musi:

  1. zostać wyrażona przez osobę (osoby) uprawnione do jej udzielenia. Może to być sam pacjent, ale także opiekuna prawnego pacjenta;

  2. być kompletna, czyli musi zawierać nie tylko opis zabiegu, lecz także ryzyko z nim związane;

  3. być poprzedzona informacją o działaniach, które zamierza podjąć lekarz, tj. diagnostyce, leczeniu lub zabiegu oraz możliwych powikłaniach i konsekwencjach prowadzonych działań. Ważne, by była przekazana w sposób zrozumiały dla pacjenta. UWAGA: ciężar udowodnienia udzielenia informacji spoczywa na lekarzu;

  4. być świadomie wyrażona przez pacjenta. Istotne, by pacjent miał swobodę wyboru;

  5. być podpisana przed czynnością, której dotyczy UWAGA: uzyskanie po wykonanych czynnościach (tzw. zgoda następcza) nie zwalania lekarza z odpowiedzialności;

  6. być konkretna, tj. precyzyjnie wskazywać jakiego badania/zabiegu dotyczy;

  7. zawierać sformułowania wskazujące na wolę pacjenta poddania się określonym zabiegom;

  8. powinna być pisemna. O ile prawnie pisemna zgoda nie jest wymagana, to praktycy wskazują, że w przypadku spraw sądowych o błędy medyczne lekarz musi wykazać, że zgoda rzeczywiście została udzielona.

Mylnym jest przekonanie, że sam fakt posiadania w dokumentacji podpisanej zgody na zabieg jest wystarczającym zabezpieczeniem lekarza. W orzecznictwie dotyczącym roszczeń wobec lekarzy znajdziemy wiele przykładów, w których niespełniony jeden z powyższych warunków skutkował wypłatą z OC lekarza – jedną ze spraw opisaliśmy TUTAJ.

Zgoda pacjenta powinna spełniać szereg warunków, które zostały powyżej opisane. W przeciwnym razie w przypadku rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza nie stanowi wystarczającej podstawy do oddalenia zarzutów. A w konsekwencji może być nawet podstawą do zasądzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z OC lekarza z tytułu naruszenia praw pacjenta. Nawet wówczas, gdy lekarz błędu nie popełnił.