Mimo, iż minęło ponad pół roku od zmiany przepisów, wciąż nie wszystkie agencje ochrony posiadają ubezpieczenie OC zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów.

Przed wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie ochrony osób i mienia ubezpieczały się dobrowolnie od odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z interpretacją Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowaną w odpowiedzi na zapytanie Polskiej Izby Ochrony, firmy, które posiadają polisę dobrowolną, zawartą przed wejściem w życie obowiązku ubezpieczenia, nie zawsze ten obowiązek spełniają.

Ustawa deregulacyjna wskazuje, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie ochrony osób i mienia z początkiem roku został zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w oparciu o rozporządzenie, które szczegółowo definiuje m.in. minimalną sumę gwarancyjną, zakres ubezpieczenia i wyłączenia.

Tymczasem świadomość wymogu ubezpieczenia wśród przedsiębiorców prowadzących agencje ochrony jest wciąż niewielka. Środowisko jest rozproszone, a przez to niedoinformowane, co potęguje brak wyczerpujących informacji dotyczących ubezpieczenia. Jak zauważa Sławomir Wagner prezes Polskiej Izby Ochrony – Szybkie tempo wprowadzonych zmian oraz chaos informacyjny są przyczynami niewiedzy. To właśnie liczne wątpliwości spowodowały, że w imieniu całej branży zwróciliśmy się do organu koncesyjnego z zapytaniem, czy ubezpieczenia dobrowolne odpowiedzialności cywilnej zawarte przed wejściem w życie rozporządzenia ważne i czy spełnia wymogi ustawowe. Niestety większość wątpliwości nie została rozstrzygnięta na korzyść branży. Jednak teraz dzięki naszej inicjatywie przynajmniej mamy jasną wykładnię i wiemy co należy robić.

Dobrowolna polisa zwykle nie spełnia wymogów

Stanowisko MSW jest jednoznaczne – w większości dobrowolne ubezpieczenia nie spełniają wymogów nowego rozporządzenia, gdyż różnią się zakresem ochrony zdefiniowanym w nowym rozporządzeniu. Nawet wówczas, gdy suma dobrowolnego OC jest wyższa, od sumy minimalnej określonej w rozporządzeniu MF, nie oznacza to, że został spełniony obowiązek. Różnic może być więcej np. szerszy katalog wyłączeń, kwotowe ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela – franszyza integralna lub udział własny. Zdarza się także, że ubezpieczenia dobrowolne są zawierane z innym wyznacznikiem czasowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej (tzw. triggerem).

Organ koncesyjny w swoim stanowisku zauważa, że zakłady ubezpieczeń wyszły naprzeciw prośbom przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia i akceptowały możliwość wypowiedzenia ubezpieczenia dobrowolnego.

Większość podmiotów nie skorzystała z tej sposobności licząc, że polisę zgodną z rozporządzeniem wykupią po zakończeniu obowiązywania tej, którą posiadają – zauważa Mirosław Bubnowski prezes iExpert.pl, pośrednika ubezpieczeniowego specjalizującego się w ubezpieczeniach zawodowych i dodaje – nie trzeba czekać aż polisa wygaśnie. Wystarczy zgłosić się do ubezpieczyciela, wymówić polisę i zawrzeć nową, opartą na nowej podstawie prawnej. Jeśli przedsiębiorca ma problem z procedurami, pomagamy przejść przez ten proces w klika minut.

Tyle polis ile koncesji

Ważna informacja wynikająca z interpretacji dotyczy także dużych podmiotów. To aż 35 proc. wszystkich agencji ochrony. Grupy kapitałowe, które są popularną formą prowadzenia działalności na rozdrobnionym rynku, nie mogą zawierać jednej umowy ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy przedsiębiorców tworzących grupę kapitałową. Zatem nie ma prawnej możliwości zawarcia jednej polisy obowiązkowej, z jedną sumą gwarancyjną, dla wszystkich spółek grupy. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW, obowiązek ubezpieczenia spoczywa na przedsiębiorcach, a więc poszczególnych członkach grupy.

Dla dużych firm ta interpretacja to kłopot. Grupy kapitałowe posiadają nawet kilkanaście koncesji. Przed deregulacją zawierały jedną polisę na wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy. Teraz suma składek ubezpieczeniowych radykalnie wzrośnie – ocenia prezes Wagner.

Wiele wątpliwości branży dotyczyło także sposobu ubezpieczenia spółek cywilnych. W tym wypadku interpretacja MSW jest korzystniejsza – zauważa prezes Wagner. Obowiązkiem ubezpieczenia objęty jest tylko ten ze wspólników, który posiada koncesję.

Przykładowo: jeśli spółkę cywilną tworzy dwóch wspólników, a tylko jeden ma koncesję, to powinna zostać zawarta jedna polisa. Ubezpieczającym może być spółka, a ubezpieczonym wspólnik z koncesją. Jeśli wszyscy wspólnicy mają koncesje, to wg organu koncesyjnego każdy z nich podlega obowiązkowi ubezpieczenia.