Proporcjonalnie do rozbudowującej się listy nowych zadań realizowanych przez dział księgowości rośnie też odpowiedzialność biur rachunkowych. Dynamicznie zmieniające się realia gospodarcze i przejmowanie od przedsiębiorców nowych obowiązków naraża podmioty realizujące usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na większe ryzyko zawodowe. Odpowiedzią na rosnące wyzwania biur rachunkowych jest szerszy zakres ochrony, którą oferujemy w zakresie ubezpieczenia OC w PZU.

 

Kary i grzywny do 100 tys. zł

Długo oczekiwane przez biura rachunkowe były zmiany w zakresie pokrycia z ubezpieczenia kar administracyjnych. Nowa oferta odpowiada na potrzebę środowiska księgowych, którzy apelowali o modyfikację zakresu ochrony OC biur rachunkowych uwzględniającą kary i mandaty KAS.

To szczególnie istotne w kontekście niejasnych i zmieniających się w ciągu roku przepisów podatkowych połączonych z większą aktywnością organów administracji skarbowej. Ostatnie lata pozwalają obserwować, nawet 20 proc. wzrost wystawianych mandatów. Szacuje się, że także wartość mandatów będzie rosła – także za sprawą dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej, która wpływa bezpośrednio na ich wysokość.

O mandatach i rosnącej odpowiedzialności księgowych pisaliśmy tutaj »

W nowej ofercie PZU zakres ubezpieczenia zostaje – bez dodatkowych kosztów – rozszerzony o zwrot zapłaconych przez biuro rachunkowe kar i grzywien nałożonych w wyniku decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozszerzenie dotyczy kar administracyjnych, a odpowiedzialność ubezpieczonego ogranicza limit odpowiedzialności do wysokości 100 tys. zł.

Ubezpieczyciel dołączył to ryzyko do zakresu OC nadwyżkowego oraz do dobrowolnej klauzuli – tzw. czynności księgowych.

 

Szersza ochrona – bez zmian składki

Wprawdzie zakres obowiązkowego OC biura rachunkowego nie ulega zmianie, ponieważ ustawa o rachunkowości nie została znowelizowana, to istotnie uszczegółowiono zakres ochrony w ramach opcjonalnych rozszerzeń (tzw. klauzul dodatkowych). PZU doprecyzowało listę czynności, które są objęte ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia.

Wiele usług, które wykonywały biura, dotychczas nie były wymienione wprost w warunkach ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia był – w wyniku implementacji nowych przepisów i obowiązków nakładanych na biura księgowe – dookreślany przez ubezpieczyciela w odpowiedzi na indywidualne zapytania klientów.

Nowa oferta porządkuje zakres ochrony i wymienia wprost czynności, które dotychczas nie były wymienione w liście czynności. Wśród nich znajduje się m.in.: przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz oraz przygotowanie pliku JPK, schematu MDR a także składanie wniosków oraz rozliczanie pomocy publicznej.

Ubezpieczenie OC biur rachunkowego

 

JPK – z ochroną z polisy

Uszczelnianie systemu podatkowego i wprowadzanie nowych wymogów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego to obowiązek, który od kilku lat jest comiesięczną rutyną w księgowości. Przygotowywanie JPK nie było dotychczas wprost wymienione, dlatego w nowej ofercie ta czynność wymieniona jest bezpośrednio jako objęta zakresem polisy OC .

Kolejnym istotnym doprecyzowaniem, oczekiwanym przez biura rachunkowe było jasne wskazanie, że ubezpieczenie obejmuje sporządzanie oraz przekazywanie informacji o schematach podatkowych (MDR). Dotychczas nie wynikało to bezpośrednio z warunków ubezpieczenia, choć w toku likwidacji szkód uznawano roszczenia tego rodzaju.

W nowej ofercie PZU podmioty, które realizują dla swoich klientów obsługę podatkową – prowadzą księgi podatkowe, przygotowują i składają deklaracje podatkowe zyskują pewność, że przygotowanie pliku JPK i schematu MDR są objęte ochroną z OC biura rachunkowego. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie za błąd popełniony podczas wykonywania wskazanych wyżej czynności będzie wypłacone tylko wówczas, gdy polisa zostanie rozszerzona o ubezpieczenie określonych czynności księgowych.

 

Sprawozdania i pomoc publiczna bez ryzyka

Ubezpieczenie biura rachunkowego w nowej odsłonie uwzględnia ryzyka, które nabrały znaczenia w obecnej sytuacji prawno-podatkowej. Regulacje związane z dopłatami, preferencjami, ulgami, czy tzw. tarczami antykryzysowymi, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Pomoc publiczna w dotychczas bezprecedensowej skali, z punktu widzenia zawodu księgowego przekłada się na dodatkowe obowiązki i rosnące zawodowe ryzyko.

Teraz przygotowywanie, składanie, monitorowanie i rozliczanie wniosków dotyczących pomocy publicznej wskazane jest jako czynność, którą obejmuje ubezpieczenia OC biura rachunkowego, które rozszerzono o określone czynności księgowe.

Nowa oferta PZU uwzględnia jeszcze jeden ważny aspekt prowadzenia usług księgowych przez wyspecjalizowane podmioty. Sprawozdania finansowe, których celem jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej oraz o wynikach, a także zachodzących zmianach w przedsiębiorstwie są niemal rutynową, coroczną czynnością realizowaną przez biura rachunkowe. Podobnie jak inne wspomniane wcześniej czynności – przygotowanie raportów i sprawozdań nie było wymienione jako czynność, która była objęta zakresem polisy OC. Nowa oferta PZU konkretyzuje również te kwestie i wprost wskazuje, że ubezpieczenie OC pokryje roszczenie za szkody spowodowane powyższymi czynnościami.

 

Pomoc publiczna i PPK z ochroną z polisy

Częstą praktyką wśród biur rachunkowych jest świadczenie obsługi kadrowo-płacowej. Nowy program PZU uszczegóławia także odpowiedzialność w obszarze tych czynności. Teraz poza naliczaniem wynagrodzenia, obliczaniem składek chorobowych i zdrowotnych mogą – nie martwiąc się o odpowiedzialność ubezpieczyciela – obliczać składki na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz prowadzić dokumentację dotyczącą PPK.

Dodatkowo w ramach tego rozszerzenia PZU wymieniono, że czynności związane z pomocą publiczną dotyczące obsługi kadrowo-płacowej objęte są ochroną. Dotychczas nie było to oczywiste dla osób szukających kompleksowego ubezpieczenia. Co ważne polisa jest aktywna na etapie przygotowywania, składania oraz rozliczania wniosków o pomoc publiczną.

Kluczowym, dla podmiotów obsługujących przedsiębiorców w zakresie kadr i płac, było doprecyzowania kwestii sporządzania określonych przepisami raportów i ewidencji związanych z obsługą kadrowo-płacową. Sporządzanie deklaracji, sprawozdań i raportów związanych z tą częścią aktywności biur rachunkowych znajduje się w zakresie ubezpieczenia dobrowolnego (tzw. klauzula 40). Nowa oferta PZU uwzględniła charakter pracy tych podmiotów oraz te, często cyklicznie i rutynowo wykonywane czynności, w szczegółowym zakresie ubezpieczenia.

Rosnące kompetencje biur rachunkowych stawiają je w pozycji już nie tylko nierzetelnego rachmistrza dla firmy, ale ważnego partnera, analityka i doradcy, który musi szybko dostosowywać się do zmieniających się przepisów i wymogów. Zmiany w OC biura rachunkowego odpowiadają na tę dynamikę dostosowując ją do oczekiwań biur rachunkowych – głównie w zakresie kar administracyjnych oraz doprecyzowują budzące dotychczas wątpliwości zapisy, w tym m.in. przygotowywanie JPK, schematów MDR czy rozliczanie pomocy publicznej..

Ochrona z ubezpieczenia OC biura rachunkowego w PZU pokrywa się z realnie wykonywanymi czynnościami przy zachowaniu dotychczasowego poziomu składek.


Zakres polis zawartych przed zmianą. Kiedy aneks?

Posiadasz polisę zawartą w 2022 roku – przed rozszerzeniem oferty? Dotychczasowe ubezpieczenia rozszerzone o dodatkowe klauzule tzw. kadry i płace czy czynności doradztwa podatkowego zawierają ochronę w zakresie sporządzania JPK, MDR, PKK, przygotowania sprawozdań i raportów. Nie ma potrzeby ich aneksowania, PZU tylko konkretyzuje zapisy, by uporządkować zakres ochrony.

Wyjątkiem jest ochrona w zakresie kar i mandatów KAS do 100 tys. zł. Jeśli chcesz bezpłatnie rozszerzyć ochronę o grzywny i mandaty – konieczne jest wystawienie bezpłatnego aneksu.

 

W razie pytań proszę o kontakt:

Adam Kaszubski

kom. 502 913 569
email.: adam.kaszubski@iexpert.pl